Firemní kultura

   

ETICKÝ KODEX   

zaměstnanců  hlavního města Prahy zařazených do Magistrátu hlavního  města  Prahy

  Článek 1.

Rozsah platnosti

Etický kodex stanovuje a popisuje zásady chování a jednání zaměstnanců hlavního města Prahy zařazených do Magistrátu (dále jen „zaměstnanec“). Je základní etickou normou prezentace Magistrátu a vystupování zaměstnanců především vůči veřejnosti .

Článek 2.

Základní zásady

(1) Výkon veřejné správy je službou občanům. Obecnými zásadami a také i hodnotovými kritérii při výkonu veřejné správy jsou zákonnost, kvalita, efektivnost a etika práce (zejména dodržování nestrannosti a rovného přístupu). Dalšími základními zásadami jsou informační otevřenost, neovlivnitelnost, neúplatnost a poctivost. Zaměstnanci jsou rovněž povinni usilovat o zachování dobrého jména Magistrátu.

(2) Vedení Magistrátu přispívá k uplatňování těchto zásad a tím i k efektivnímu výkonu veřejné správy vytvářením podnětného pracovního prostředí a zachováváním rovného přístupu k zaměstnancům s důrazem na  hodnocení především podle vykonané práce.

 

Článek 3.

Zásada zákonnosti

    (1) Zaměstnanec vykonává svou práci v souladu s Ústavou České republiky, zákony a dalšími právními předpisy a vnitřními předpisy hlavního města Prahy (dále jen „právní předpisy“). Zároveň  usiluje o urychlení a zjednodušení úředních postupů, dodržování termínů a o maximální zkrácení lhůt stanovených právními předpisy ve prospěch veřejnosti.

    (2) V případě, že je zaměstnanec požádán, aby jednal v rozporu s právními předpisy nebo způsobem, který představuje možnost zneužití úřední moci, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit svému nadřízenému.

Článek 4.

Zásada kvality a efektivity

Zaměstnanec vykonává svou práci na vysoké odborné úrovni, kterou je povinen studiem průběžně zvyšovat a doplňovat. Je také povinen vynaložit veškeré úsilí k maximálně efektivnímu    a ekonomickému spravování a využívání lidského potenciálu, finančních zdrojů a zařízení, mu  svěřených. V případě, že zjistí ztrátu nebo újmu na veřejném majetku, podvodné či korupční jednání, je povinen neprodleně oznámit tuto skutečnost svému nadřízenému.

Článek 5.

Zásada  etiky  práce

(1)    Zaměstnanec je povinen práci vykonávat odpovědně, čestně a svědomitě ve shodě s posláním Magistrátu. Výkon práce musí být spojen s nejvyšší mírou slušnosti, porozumění, ochoty    a s dodržováním všeobecných pravidel etické komunikace s občany, právnickými osobami    a zaměstnanci navzájem, dále dodržováním sjednaných termínů a vyřizováním záležitostí v co nejkratší možné době.

(2)    Zaměstnanec jedná vůči veřejnosti vždy zdvořile, vstřícně a slušně, bez ohledu na pohlaví, etnický nebo sociální původ, sexuální orientaci, národnost, majetkové poměry, zdravotní stav, věk, manželský a rodinný stav, víru a náboženství, členství nebo činnost v politických stranách, odborových organizacích a jiných sdruženích.

Článek 6.

Zásada informační otevřenosti

(1)     Zaměstnanec poskytuje občanům pokud možno co nejúplnější informace v souladu s právními předpisy.

(2)     Zaměstnanec neuvede vědomě v omyl občany tím, že by učinil nepravdivé nebo zavádějící prohlášení nebo že by záměrně zamlčel příslušnou informaci.

(3)     Zaměstnanec poskytuje hromadným sdělovacím prostředkům informace v souladu s příslušnými právními předpisy[1]) a za spolupráce se zaměstnancem odboru public relations Magistrátu, pověřeným komunikací s hromadnými sdělovacími prostředky.

(4)     Zaměstnanec nakládá se všemi informacemi, které získal ve svém postavení,  s veškerou nezbytnou diskrétností. Je povinen zachovávat mlčenlivost o služebních záležitostech, o údajích zahrnujících osobní údaje jiných zaměstnanců nebo o utajovaných skutečnostech v rozsahu stanoveným zvláštními právními předpisy[2]), pokud není této povinnosti zproštěn.

Článek 7.

Zásada neovlivnitelnosti

Zaměstnanec činí rozhodnutí a řeší záležitosti na základě jejich skutkové podstaty, objektivně a transparentně a v procesu rozhodování  věnuje pozornost odborným stanoviskům, výkladům, metodice a doporučením orgánů státní správy. Při rozhodování o požadavcích nesmí zaměstnanec preferovat osobní či skupinové zájmy, ani být ovlivněn pozitivními či negativními vztahy    ke konkrétním osobám. Veškerá jednání musí být ze strany zaměstnance vedena slušně a nestranně. V případě, že se zaměstnanec dostane do situace, kdy je na něj vykonáván nátlak, uvědomí o situaci okamžitě svého nadřízeného.

Článek 8.

Zásada neúplatnosti a poctivosti

(1) Zaměstnanec za výkon své práce nepřijímá žádné pozornosti  nebo výhody, které by mohly případně ovlivnit jeho rozhodování nebo narušit poctivý přístup k pracovním úkolům. Zaměstnanec nepřijímá od osob, které mají s hlavním městem Prahou obchodní vztah nebo které    o obchodní vztah s hlavním městem Prahou usilují, ani od jejich konkurentů, žádné výhody, platby nebo služby  pro sebe nebo své příbuzné. Zaměstnanec se přímo, ani nepřímo nezapojí do žádné činnosti, která by mohla být vykládána jako požadování či přijímání úplatků či výhod za účelem vlastního prospěchu.

(2) Informace získané při výkonu veřejné správy zaměstnanec nepoužívá k osobnímu prospěchu, ani k prospěchu jiných osob. Nesnaží se ovlivnit pro soukromé účely žádnou osobu tím,    že by zneužil svého úředního postavení. Zaměstnanec je povinen vyhnout se konfliktu zájmů a v případě jeho vzniku neprodleně uvědomit svého nadřízeného.

(3) Zaměstnanec si pro svou vlastní potřebu nepřivlastňuje žádné finanční prostředky, zdroje nebo majetek hlavního města Prahy či veřejnosti a vědomě nepřispívá k tomu, aby tak činil někdo jiný.

Článek 9.

Zásada odpovědnosti za dobré jméno Magistrátu

(1) Zaměstnanec se v maximální míře snaží zabránit jakékoliv činnosti či jednání, jež by  poškozovaly dobré jméno Magistrátu. Tato zásada se vztahuje i na záležitosti, které se přímo netýkají výkonu pracovní činnosti zaměstnance.

(2) Zaměstnanec se vyhýbá i v osobním životě takovému chování a jednání, které by mohlo snížit důvěru veřejnosti v nestrannost, spravedlnost a efektivnost Magistrátu nebo které by mohlo zavdat příčinu k různým formám  nátlaku na zaměstnance ze strany jiných osob.

Článek  10.

Dodržování zásad

Etický kodex navazuje na základní práva a povinnosti zaměstnance podle zvláštních právních předpisů[3]). Dodržování zásad v něm uvedených bude mít vliv na hodnocení zaměstnance a zvyšování jeho profesionality.

ETICKÝ KODEX zaměstnance Magistrátu hlavního města Prahy - vydaný nařízením ředitele Magistrátu hlavního města Prahy č. 8/2001 k zásadám chování a jednání zaměstnanců hlavního města Prahy s výkonem práce u Magistrátu, vydaném dne 2.  4. 2001    a změněné nařízením ředitele Magistrátu hlavního města Prahy č.  5/2004 k zásadám chování, jednání, postupu při poskytování služeb a informací zaměstnanci hlavního města Prahy zařazenými do Magistrátu hlavního města Prahy a k identifikaci osob na pracovištích  Magistrátu hlavního města Prahy, vydaném dne 31. května 2004.


[1]) Například  zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění zákona č. 132/2000 Sb., zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.      

[2]) Například § 16 odst. 1 písm. j) zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, zákon    č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.

[3]) Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

    Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění zákona. č. 46/2004 Sb.

Firemní produkt

Rodina portálových webu http://www.praha.eu sdružuje nejvýznamnější webové prezentace hl. m. Prahy (Magistrát hl. m. Prahy, Zdravotnický portál města Prahy, Portál pro sociální oblast města Prahy, Protikorupční portál, Dopravní situace v Praze, Praha Stověžatá a Listy hl. m. Prahy). Svým uživatelům poskytuje celou řadu užitečných služeb a informací, z nichž k nejvýznamnějším patří: 1. Moderní způsob komunikace s úřady (portál obsahuje e-formuláře, dobře strukturované kontaktní informace, možnost on-line objednání se na vybrané úřady, sledování stavu vydávání dokladů apod.). 2. Webové služby, které zjednodušují přístup k informacím a vybraným městským službám (Sdílený web, InterSpis, Pražská doprava, Střet zájmu apod.). 3. Komunitní služby ( od února 09 bude portál obsahovat velké množství komunitních funkcí, které občanům umožňují vyjadřovat se k věcem veřejným – např. on-line chaty s politiky a zajímavými osobnostmi, ankety, on-line průzkumy, e-petice, e-dotazy apod.). 4. Aktuální informace o dění na území hl. m. Prahy a praktické typy na trávení volného času (kalendárium akcí, on-line přenosy z rady, přístup do městské knihovny, typy na výlety apod.) Provoz portálu je zajišťován externí společností a podílí se něm tým 12 lidí. Stránky se aktualizují každý den a na jeho obsahuje se aktivně podílejí jak externisté, tak zaměstnanci MHMP.

 

Internetové prezentace hl. m. Prahy

Náhled  Název  Odkaz
 Informační server Pražské radnice

 

Informační server Pražské radnice

 

http://magistrat.praha.eu/

 Portál hl. m. Prahy

 

Portál hl. m. Prahy

 

http://www.praha.eu/

Opencard – karta pro Vaše pohodlí

 

Opencard – karta pro Vaše pohodlí

 

http://www.opencard.cz/

Oficiální stránky uchazečského města „Praha olympijská 2016“

 

Oficiální stránky uchazečského města „Praha olympijská 2016“

 

http://www.praha2016.org/olymp/jnp/cz/home/index.html

Praha cyklistická

 

Praha cyklistická

 

http://doprava.praha-mesto.cz/(wkvlka45ha5olp45ctjk4y45)/default.aspx?ido=7667&sh=-1527427493

3D Magistrát hl. m. Prahy

 

3D Magistrát hl. m. Prahy

 

http://www.3dmagistrat.cz/

Pražský dům – Zastoupení Prahy při EU.jpg

 

Pražský dům – Zastoupení Prahy při EU

 

http://www.prazsky-dum.eu/

Praha stověžatá

 

Praha stověžatá

 

http://stovezata.praha.eu


Jednotný vizuální styl

Jednotný vizuální styl řeší koordinaci všech vizuálních výstupů počínaje tištěnými médii, přes média elektronická až po vizuální řešení podnikových prodejen, výstavních expozic, hlavičkového papíru či prvků městského mobiliáře (grafický manuál v el. podobě)

Jednotný styl hlavního města Prahy je vizuální způsob komunikace města s veřejností a vně jeho organizací. Podoba vizuálního stylu vychází z vystupování a chování organizací města navenek i uvnitř a spoluvytváří její identitu.

Dobrý vizuální styl vhodně doplňuje a podporuje image hlavního města Prahy, demonstruje její jednotu a stabilitu, zvyšuje obecné povědomí o hlavním městě Praze a vyvolává u veřejnosti pocit důvěryhodnosti.

Základními prvky jednotného vizuálního stylu hlavního města Prahy jsou grafická podoba značky, znaku, písma, barev a doplňkové prvky vizuálního stylu města.

Autorem jednotného vizuálního stylu je pan Aleš Najbrt ze Studia Najbrt. (http://www.najbrt.cz/)


Pdf  grafický manuál v pdf (velikost: 2,3 MB)

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corporate communications

 

Jiří Wolf

Vedoucí oddělení sekretariátu - tiskový mluvčí
Kancelář
Kontakt


Zajímavé odkazy

Logotyp

Značka

Základním prvkem jednotného vizuálního stylu je značka, která je zároveň i registrovanou ochrannou známkou.

Značka se užívá pro veškerá označení týkající se hlavního města Prahy a Magistrátu hlavního města Prahy i jejich organizačních součástí, organizací a institucí. Její aplikace je přesně definována a řídí se pravidly uvedenými v tomto manuálu.

Značka má čtvercový formát v barvě Praha červená , uprostřed podélně dělený na dvě poloviny. Vlastním obsahem loga je název města Prahy ve čtyřech jazykových mutacích – PRAHA, PRAGUE, PRAGA, PRAG. Tyto jazykové verze názvu města obsahují všechny tzv. světové jazyky a mnoho dalších evropských jazyků užívajících latinkové písmo.

Tento text je vysázen písmem Myriad MM semibold z verzálek v barvě Praha žlutá

 

Znak + vyobrazení

Součástí jednotného vizuálního stylu je znak hlavního města Prahy. Je základním heraldickým symbolem města a v současné podobě je výsledkem historického vývoje městského erbu. Jeho závazný heraldický popis i grafická podoba, stejně jako oprávnění k užívání jsou stanoveny vyhláškou hlavního města Prahy č. 1/1991 Sb. obecně závazných vyhlášek hl. města Prahy ve znění č. 18/1993 Sb. hl. m. Prahy.

Užití městského znaku je vyhrazeno pro slavnostní a oficiální listiny a tiskoviny vydávané jménem města, jeho volených zástupců a úředních orgánů (dekrety a diplomy čestného občanství a čestných poct, oficiální listiny a dopisy nejvyšších funkcionářů města, správní rozhodnutí a oficiální úřední stanoviska, záhlaví Sbírky právních předpisů hlavního města Prahy a dalších oficiálních úředních tiskovin, označení úředních budov, u nichž to předepisuje zákon). Dále se znak hlavního města Prahy užívá k reprezentačním účelům za podmínek stanovených citovanou vyhláškou.

 

Základní barvy

Hlavní město Praha používá dvě základní barvy: Praha červenou a Praha žlutou. Barvy jsou jedním ze základních prostředků tvorby jednotného vizuálního stylu města a jsou významným nástrojem vnější i vnitřní komunikace.

Barvy usnadňují identifikaci veškerých činností a předmětů souvisejících s hlavním městem Prahou, především prostřednictvím administrativních a marketingových tiskovin, dopravních prostředků a architektury. Převodní tabulka uvádí kodifikace barev pro různé způsoby použití: přímé barvy Pantone® C pro tisk na natírané papíry (matná, lesklá křída...) a Pantone® U pro tisk na nenatírané papíry (přírodní ofsetový papír...), soutiskové barvy CMYK, RGB pro subtraktivní zobrazování, HTML barvy pro použití v internetových aplikacích, RAL pro nátěrové hmoty a JAC a ORACAL pro samolepicí fólie.

 

Praha červená

ekvivalent Pantone® 485 C (485 U)

CMYK (%) 0 / 100 / 91 / 0

RGB (0–100%) 83% / 18% / 7%

RGB (0–255) 212 / 46 / 18

HTML CC3300

RAL 3020

Multifix 5005 / 5029 / 7154

Neschen 1974

Praha žlutá

ekvivalent Pantone® 109 C (109 U)

CMYK (%) 0 /8,5 / 94 / 0

RGB (0–100%) 97 / 83 / 9

RGB (0–255) 247 / 212 / 23

HTML FFCC00

RAL 1021

Multifix 5089 / 5038 / 7172

Neschen 0198

Zdroj: Jednotný vizuální styl hl. m. Prahy

 

 

 

 

 

Vize společnosti

Vize Magistrátu hl. m. Prahy do roku 2010

  • Magistrát hl. m. Prahy je úřad zajišťující správu města k největšímu prospěchu obce, veřejnosti i jednotlivých občanů.
  • Magistrát hl. m. Prahy je moderním, vstřícným a respektovaným úřadem, který svým zákazníkům nabízí kvalitní, rychlé a profesionální služby s maximálním využitím technických a elektronických prostředků.
  • Magistrát hl. m. Prahy a samospráva hl.města Prahy jsou partnery, kteří se navzájem respektují a spolupracují při správě města a naplňování jeho strategických cílů.
  • Magistrát hl. m. Prahy tvoří zaměstnanci, kteří chápou smysluplnost své práce a vnímají ji zároveň jako  svou příležitost k odbornému růstu, ovlivňování práce úřadu a tedy i města a jako šanci pracovat v týmu profesionálů.