Zadávání veřejných zakázek dle nové právní úpravy

Dne 8.6.2020 schválila Rada hlavního města Prahy usnesením č. 1155 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hlavního města Prahy, která upravují především kompetenční rozdělení v rámci volených orgánů hlavního města Prahy a Magistrátu hlavního města Prahy. Jednotlivé kompetence s vazbou na finanční limity pro zadávání veřejných zakázek jsou přehledně zpracovány v tabulce finančních limitů.

V návaznosti na novou právní úpravu v oblasti zadávání veřejných zakázek byla zpracována Soustava zadávacích postupů pro zadávání veřejných zakázek (dále jen „Soustava“).

Soustava představuje komplexní, přehledný a srozumitelný soubor dokumentů, které proces přípravy a realizace veřejné zakázky popisují prostřednictvím manuálu doplněného o kontrolní seznam úkonů a vzorové dokumenty (formuláře), a to pro jednotlivé druhy zadávacích řízení včetně veřejných zakázek malého rozsahu.
Soustava je zpracována pro potřeby odborů Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen „MHMP“) samostatně pro pět druhů zadávacích řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to pro

 1. zjednodušené podlimitní řízení
 2. otevřené řízení
 3. užší řízení
 4. jednací řízení s uveřejněním
 5. jednací řízení bez uveřejnění
a pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, v následujícím rozsahu a struktuře:
 • slovní popis jednotlivých kroků (úkonů) zadavatele při realizaci zadávacích řízení a veřejných zakázek malého rozsahu (tzv. „Legenda“), které jsou řazeny chronologicky od prvního po poslední úkon;
 • stručný chronologický přehled jednotlivých kroků (úkonů) zadavatele při realizaci zadávacích řízení a veřejných zakázek malého rozsahu, včetně jejich minimální časové náročnosti a určení odpovědnosti za řádné a včasné provedení příslušného kroku resp. úkonu (tzv. „Krokovník“);
 • grafické znázornění dílčích kroků (úkonů) v rámci daného zadávacího řízení a v rámci veřejných zakázek malého rozsahu ve formě procesního schématu (tzv. „Diagram“), včetně případných vazeb na vzorové dokumenty a formuláře;
 • šablony vzorových dokumentů a formulářů k jednotlivým úkonům zadavatele v rámci zadávacích řízení nebo v rámci veřejných zakázek malého rozsahu (tzv. „Vzorové dokumenty“).
Všechny výše uvedené části Soustavy jsou vzájemně provázány shodným systematickým značením a křížovými odkazy. Zpracovaná Soustava je nástrojem, který umožňuje:
 • sjednotit postupy zadávání veřejných zakázek v prostředí hl. m. Prahy – tj. standardizovat zadávací postupy, např. zavedením jednotných vzorových šablon a formulářů, detailním popisem procesu přípravy a realizace  jednotlivých druhů zadávacích řízení,
 • minimalizovat chybovost, tj. snížit riziko formálního pochybení v průběhu procesu zadávacího řízení, 
 • zvýšit transparentnost procesu zadávání veřejných zakázek,
 • umožnit efektivnější zapojení odpovědných zaměstnanců MHMP při přípravě a realizaci veřejných zakázek.