Systém řízení kvality a systém řízení rizik v prostředí MHMP

 

Systém řízení kvality v prostředí Magistrátu hlavního města Prahy  obrázek CAF
Posláním Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen "Magistrátu") je poskytovat veřejné služby, jež vedou ke spokojenosti klientů a všestrannému rozvoji hlavního města Prahy. Abychom se mohli považovat za moderní a efektivní úřad 21. století, musíme klást důraz rovněž na kvalitu poskytovaných služeb.
Základní platformou systému řízení kvality v prostředí Magistrátu je model CAF. Jedná se o model systému hodnocení kvality založený na sebehodnocení, který se nejvíce využívá ve veřejné správě. Má devět kritérií, kterými jsou: 
   
  • kritérium 1: Vedení
  • kritérium 2: Strategie a plánování
  • kritérium 3: Zaměstnanci
  • kritérium 4: Partnerství a zdroje
  • kritérium 5: Procesy

 

  • kritérium 6: Občané/zákazníci - výsledky
  • kritérium 7: Zaměstnanci - výsledky
  • kritérium 8: Společenská odpovědnost - výsledky
  • kritérium 9: Klíčové výsledky výkonnosti

Aby bylo možné sebehodnotící zprávu zpracovat, je ustavena pracovní skupina, ve které jsou zastoupeni zástupci odborů Magistrátu. Po zpracování sebehodnotící zprávy je zpracován akční plán, jehož naplnění povede ke zlepšování poskytovaných služeb v rámci celého Magistrátu, a to prostřednictvím návrhů a realizací preventivních či nápravných opatření. Podpůrnými pilíři v rámci systému řízení kvality v prostředí Magistrátu jsou:

 1.  Metodika řízení kvality v prostředí MHMP
 2.  Kontrolní mechanismy
 3.  Benchmarking
 4.  Mystery shopping
 5.  Průzkumy spokojenosti
 6.  Podněty zaměstnanců Magistrátu

Dokumenty Magistrátu související se systémem řízení kvality v prostředí Magistrátu: 

 

Dokumenty ke kvalitě ve veřejné správě

jedná se především o dokumenty zpracované a předkládané nadřízenými orgány:

 

Systém řízení rizik v prostředí Magistrátu

Riziko je v prostředí Magistrátu chápáno jako pravděpodobná událost nebo jev s negativním dopadem na aktiva Magistrátu nebo na dosahování cílů Magistrátu. Riziko znamená hrozbu, potencionální problém, možnost selhání, neúspěchu a finanční škody. Zavedení systému řízení rizik je stanoveno zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole a zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti).

Zavedení systému řízení rizik v prostředí Magistrátu umožní předcházet případným selháním a škodám na aktivech Magistrátu, a pokud taková událost nastane, přijatá opatření k řízení rizik umožní minimalizovat škody. Níže uvedené nařízení je rovněž návodem jak identifikovat a vyhodnotit jednotlivá rizika na odborech.

 

Zveřejněno: 07.12.2018 – Anna Kaščáková
Vytisknout