Rozcestník slovníků v ASPI – umístění slovníků v ASPI

Zpět

(překladové a výkladové slovníky, lexikony, komentované rejstříky, hesla a odborná terminologie)

Slovníky se v ASPI vyskytují především (stav k 1.2.2018):

v modulu MONOGRAFIE ( nabídnout hlavní výběr z monografií )

v modulu LITERATURA ( nabídnout všechny z modulu „Literatura“ )

& jeden právnický slovník Integrovaný přímo do textů judikatury a literatury ( zobrazit příklad )

AKTUÁLNÍ VÝČET A POPIS JEDNOTLIVÝCH SLOVNÍKŮ

Soukromé právo, rekodifikace

SLOVNÍK PRÁVNÍCH POJMŮ - OBČANSKÝ ZÁKONÍK ( vyhledat ) ….. modul „Monografie“.

Z úvodního slova: Cílem úsilí autorů bylo vytvoření slovníku, který by na jedné straně obsahoval co možná nejširší záběr pojmů používaných v oblasti soukromého práva , a na straně druhé popisoval vybrané termíny stručně a srozumitelně tak, aby mohl vhodně a účelně sloužit každému při jeho běžných záležitostech bez nutnosti hlubšího, důkladnějšího a především časově náročnějšího zkoumání pozadí soukromoprávní úpravy.


SLOVNÍČEK ZÁKLADNÍCH POJMŮ ( vyhledat slovníček ) ,….. modul „Monografie“.

Z publikace „ Nový občanský zákoník úplně pro všechny “ (část „Slovníček a rejstřík“)


STRUČNÝ SLOVNÍK POJMŮ Z NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU (NOZ) A ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH (ZOK) ( vyhledat )

Z publikace: „Daňová evidence podnikatelů 2016“ – modul „Monografie“-

Průvodní slovo: Z důvodu ještě plně nezažitých nových pojmů vyvolaných rektifikací soukromého práva je uveden stručný slovník pojmů z nového občanského zákoníku (NOZ) a zákona o obchodních korporacích (ZOK). Cílem této publikace je poskytnout základní informace podnikatelům o vedení daňové evidence , […] a o jejím uplatnění při sestavování přiznání k dani z příjmů. Daňová evidence nahradila jednoduché účetnictví, které bylo zrušeno k 1.1.2004 novelou zákona o účetnictví. Účtovat budou nadále pouze účetní jednotky, a to podvojně, stejně jako ostatní členské země EU.


TERMINOLOGIE POUŽITA V KOMENTÁŘI K NOZ - ( vyhledat )

Použitá terminologie, výklady a vymezení pojmů – kapitoly v komentáři k NOZ


SLOVNÍČEK POJMŮ K NOZ ( vyhledat )

Z úvodního slova: Rekodifikace soukromého práva, jejímž hlavním pilířem je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, běžně nazývaný jako nový občanský zákoník (dále jen „NOZ“), s sebou přináší spoustu věcných změn, ale také celou řadu změn terminologických. Právě na terminologii se zaměřuje tento seriál, jehož cílem je popis některých vybraných institutů, se kterými se setkáváme v dnešní právní úpravě […]. Snahou seriálu je poukázat na hlavní změny a novinky. Podrobné rozebrání jednotlivých institutů není v jeho rámci možné.

Modul „Literatura“, periodikum „ Účetnictví v praxi “.


PRŮVODCE REKODIFIKACÍ NOZ A ZOK ( vyhledat a nabídnout )

Tento „Průvodce…“ nabízí popis přes 570 institutů , které především byly dotčeny rekodifikací soukromého práva. „ Průvodce … (popis na www ) je propojen současně na původní i na novou právní úpravu, především na NOZ a ZOK (příklad: „ dědická nezpůsobilost ), ale také nově např. na katastrální zákon (256/2013 Sb.), zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), nebo zákon o veřejných rejstřících (304/2013 Sb.). Unikátně je tento „Průvodce …“ propojen s publikací Občanský zákoník. Srovnávací komentář od téhož autorského kolektivu.


REJSTŘÍK DLE KLÍČOVÝCH SLOV - z publikace „Soudní judikatura" ve světle nového  občanského zákoníku - Komentovaný rejstřík judikatury a její použití po rekodifikaci.

Přehledný souhrn jak se v ASPI můžete setkávat s rekodifikací je v „ Rozcestníku rekodifikace “.


TERMINOLOGIE A ZKRATKY K TÉMATU O PŘEMĚNÁCH OBCHODNÍCH KORPORACÍ (vyhledat)

Zkratky, slovník a terminologie k zákonu č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, z publikací doc. JUDr. Tomáše Dvořáka, Ph.D.:

Přeměny a přeshraniční přeměny obchodních společností a družstev “ (2013), resp. „Přeměny obchodních korporací “ (2015). ….. modul „Monografie


PÁRNÉ POJMY V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU ( vyhledat )

Z publikací „Daně z příjmů 2014“ / 2015 /2016 – příloha č. 8. ………. modul „ Monografie“.


SEZNAM NEJČASTĚJI UŽÍVANÝCH DEFINIC NEMOVITÝCH VĚCÍ (vyhledat)

Modul „VZORY“, verze od autorského týmu PRK. Podle vztahů k právním předpisům:

Občanský zákoník (OZ, NOZ):

§ 498 , § 506 , § 507 , § 510 , § 512 , § 1159 , § 1240 , § 3054 , § 3055 , § 3058 , § 3060 , § 3061 , § 3063 , § 3064 zákona č. 89/2012 Sb. ,

Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon, KZ): § 2 , § 3 , § 8 , § 30 zákona č. 256/2013 Sb.

Zákon č. 72/1994 Sb. , o vlastnictví bytů (ZVB)

 

Profesní překladové, popř. i s výkladem

ANGLICKO-ČESKÝ PRÁVNICKÝ SLOVNÍK ( vyhledat )

Pozn.: s využitím fulltextu jde současně o slovník česko-anglický.

Čtvrté, aktualizované a doplněné vydání tohoto slovníku zpracovává více než 27 000 hesel a jejich terminologických spojení ze všech odvětví práva. Nebylo možné vyhnout se oblasti ekonomiky, neboť sféra práva a ekonomiky k sobě mají mnohdy velmi blízko (např. témata smlouvy nebo platby). Větší pozornost byla při přípravě tohoto vydání věnována terminologii týkající se Evropské unie a oblasti životního prostředí. Modul „Monografie“.


LEXIKON ÚČETNÍCH POJMŮ ( vyhledat )

Encyklopedickým způsobem definuje jednotlivé výrazy, se kterými se můžete pravidelně setkat v každodenní účetní praxi. Jedná se zejména o pojmy z oblasti finančního účetnictví, manažerského účetnictví a finančního řízení . Mnohé pojmy jsou navíc vhodně doplněny názornými příklady a ilustracemi, díky nimž lze tyto snáze pochopit. Každý z pojmů nejenže obsahuje svůj anglický a německý ekvivalent, ale i výklad v konkrétním jazyce.

Modul „Monografie“.


ČESKO-ANGLICKÝ SLOVNÍK ÚČETNÍCH POJMŮ ( vyhledat )

Pozn.: s využitím fulltextu jde současně o slovník anglicko-český. Modul „Literatura“.

Slovník vyšel na pokračování v časopise „ Účetnictví v praxi“ (jednodušší historický předchůdce „Lexikonu účetních pojmů“).


TERMINOLOGIE ZEMĚPISNÝCH OZNAČENÍ (vyhledat)

Převzato z publikace „ Zeměpisná označení výrobků a jejich právní úprava“, kap. 3

Výňatek z předmluvy k terminologii:

„Přestože mezinárodní právní ochrana zeměpisných označení započala v 18. století, nebyla, na rozdíl od jiných předmětů práva duševního vlastnictví (s výjimkou průmyslových vzorů), dosud vytvořena obecně přijímaná jednotná terminologie týkající se zeměpisných označení. […] Rozsáhlý průzkum vnitrostátních právních předpisů jednotlivých států, provedený WTO, identifikoval 23 odlišných vnitrostátních definic v této oblasti. V literatuře se jako dva nejčastěji používané zastřešující pojmy objevují termíny " zeměpisná označení " - geographical indications (zkratka GIs) a " označení zeměpisného původu " - indications of geographical origin (zkratka IGOs)“. Modul „Monografie“.


SLOVNÍK (příloha publikace„Stavební smluvní právo“) ( vyhledat slovník )

(anglicko-německo-francouzsko-maďarsko-česko-rusko-polsko-španělsko-portugalsko-čínský)

Obecná část, Claimy zhotovitele, Claimy objednatele, Přehled nejpoužívanějších zkratek.

Modul „Monografie“.


ČESKO-ANGLICKÝ POLICEJNÍ SLOVNÍK ( vyhledat )

Pozn.: s využitím fulltextu jde současně o slovník anglicko-český. Modul „Monografie“.

Na současné podobě tohoto slovníku mají značnou zásluhu příslušní odborní spolupracovníci, kteří mají bohaté zkušenosti v policejní práci, uvedli své komentáře a doplnili mnohé termíny.


VELKÝ PRÁVNICKÝ SLOVNÍK, PŘEVÁŽNĚ LATINSKÝ ( vyhledat )

Slovník je uspořádán abecedně. Pro snadnější orientaci v častěji užívaných právních výrazech jsou uvedeny i české tvary latinských slov (např. relevantní, jurisdikce), včetně některých slov nelatinských používaných zejména v mezinárodním právu veřejném (např. hard law, soft law) a ve finančním právu (např. indosace, konvertibilita). Ze stejných důvodů slovník obsahuje vždy na začátku pod příslušným písmenem nejužívanější zkratky latinských výrazů. Pro úplnost je slovník doplněn o přehled základních pravidel latinské výslovnosti. Modul „Literatura“


LATINSKÉ PRÁVNICKÉ VÝRAZY A VÝROKY ( zobrazit příklad - ukázku )

Slovník vyšel knižně v r. 2012 (autor Martin Rebro), a byl následně využit i pro zaintegrování do textů modulů „Judikatura“, „Literatura“ a „Komentáře“ systému ASPI. Příslušné slovo či výraz, který nese překlad či výklad, je probarven zeleně . Pouze umístěním kurzoru na dané slovo se automaticky nabídne překlad či výklad.


MALÁ ENCYKLOPEDIE LATINY V PRÁVU ( vyhledat )

Slova, slovní obraty a úsloví z latiny pro právníky. 6. doplněné vydání. Modul „Monografie

Záměrem knížky je slovníkovou formou shrnout a přetlumočit latinské, popř. z latiny převzaté právní termíny a slovní obraty, jakož i latinská okřídlená rčení, s nimiž se můžeme setkat v odborné právnické mluvě, zejména však v právnické časopisecké a knižní literatuře. Používání latinských, popř. z latiny převzatých slov a obratů je totiž v tomto oboru poměrně časté, neboť právo (zejména svým historickým i teoretickým základem) u nás odvozuje svoji genezi ze starého práva římského.


VELKÝ NĚMECKO-ČESKÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNOU SPRÁVU ( vyhledat )

Slovník obsahuje více než 40 000 německých termínů. Modul „ Monografie

Předkládaný slovník se snaží zachytit německou veřejnou správu se všemi jejími zvláštnostmi. Nejvýznamnější z nich spočívá v tom, že v německé veřejné správě stále ještě převládá právnická němčina, tzn. právnický odborný jazyk. Po dlouhou dobu byli ve vysoké netechnické službě německé veřejné správy zaměstnáváni především právníci. Díky tomu se jazyk správy velmi silně přizpůsobil právnímu jazyku. Tento proces je posilován značně rozsáhlým soudcovským právem přezkoumávat správní činnost (a legislativu), takže nepřekvapuje přizpůsobení jazyka správy (a jazyka legislativy) jazyku moci soudní.

 

Účetnictví, daně, finance (terminologie a výklady)

SLOVNÍK POUŽITÝCH POJMŮ ( vyhledat )

Z publikace: „ Jak číst účetní výkazy vybraných účetních jednotek“, modul „Monografie“,

jež obsahuje kapitoly:

1 Informační systémy

2 Účetní závěrka - předpoklady, zásady a prvky

3 Účetní výkazy a hlediska jejich vytváření

4 Oceňování

5 Účetní metody a postupy

6 Finanční analýza účetních výkazů

7 Interpretace výstupů

8 SLOVNÍK POUŽITÝCH POJMŮ


VÝKLADOVÝ SLOVNÍČEK ( vyhledat )

Z publikace: „Manažerské účetnictví“ – pro rychlou orientaci v používaných termínech.

Modul „Monografie“.


ZÁKLADNÍ POJMY ÚČETNICTVÍ ( vyhledat )

Z publikací „Podvojné účetnictví 2015“ / 2016, samostatná kapitola, modul „Monografie“.


SLOVNÍK POJMŮ IFRS ( vyhledat )

Dostává se k Vám aktualizovaný slovník pojmů používaných v Mezinárodních standardech účetního výkaznictví (IFRS). Tato příručka byla sestavena v souladu s aktuálně platnými definicemi pojmů, a to včetně zasazení do kontextu rekodifikace probíhající v České republice. Vybraná hesla jsou doplněna zároveň názornými ukázkami.

Na závěr tohoto textu je uveden seznam aktuálně platných standardů (IFRS, IAS) a interpretací (IFRIC, SIC), jakož i překladový můstek pojmů IFRS z češtiny do angličtiny a zpět , a to včetně uvedení vazeb na jednotlivé účetní standardy. Modul „ Monografie“.


IFRS - APLIKACE, VÝKLAD, VÝVOJ A NOVINKY V LITERATUŘe ( vyhledat )

Nejedná se výjimečně o samostatné dílo, ale o aktualizovaný soubor praktických výkladových článků k terminologii okolo IFRS zpracovaných v modulu „Literatura“ z různých periodik, newsletterů, či z publikací.


INSOLVENČNÍ SLOVNÍČEK ( vyhledat )

Insolvenční slovníček slouží uživatelům této publikace - zejména neprávníkům k prvotní orientaci v terminologii, kterou používá insolvenční zákon. Stručnost může být v některých případech na úkor přesnosti vysvětlení jednotlivých pojmů. Podrobněji jsou jednotlivé pojmy vysvětleny v textu dalších kapitol této publikace ( Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele - příručka zejména pro neprávníky - 3. aktualizované vydání). Modul „ Monografie“.


HLAVNÍ ZMĚNY POUŽÍVANÉ TERMINOLOGIE ( vyhledat )

Přijetím insolvenčního zákona dochází ke změně terminologie v oblasti úpadkového práva; tuto změnu terminologie je potřebné promítnout i do dalších zákonů, které ji používají.

Modul „Literatura“ – Důvodová zpráva k z. č. 296/2007 Sb.


SLOVNÍK POJMŮ FINANČNÍHO ARBITRA ( vyhledat )

V tomto slovníku se můžete seznámit s pojmy, které úzce souvisí s platebním stykem. Setkáte se s nimi nejen ve zněních zákonů, ale i v běžné praxi spojené s bankovními službami. Připraveno přímo pro systém ASPI, zařazeno v modulu „ Literatura“.

 

Obchodní společnosti, podnikání, personalistika

SLOVNÍK DEFINIC VYBRANÝCH POJMŮ …… ( vyhledat ) … modul „Monografie“.

… týkajících se problematiky společností s ručením omezeným.

Slovník vyšel jako součást publikace „ Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu “. Toto vydání publikace vychází z právního stavu platného k 1. lednu 2016.


INCOTERMS - (INTERNATIONAL COMMERCIAL TERMS) MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ DOLOŽKY ( vyhledat )

… pro výklad dodacích podmínek. Publikováno v modulu „ Literatura“ v různých zdrojích:

Původní texty pro ASPI, ČSOPK, časopisy Obchodní právo, Daňový expert, Právní fórum.


STRUČNÝ VÝKLADOVÝ SLOVNÍK … ( vyhledat )

… příloha z publikace: „Podnikání 2007“ ( Meritum, 2007)

Pozn.: na využitelnosti pojmů nemá vliv rok vzniku 2007.


SLOVNÍK ZÁKLADNÍCH POJMŮ … ( vyhledat )

… příloha z publikace: „Vzory smluv pro podnikatele 2007“ ( Meritum, 2007)

Pozn.: na využitelnosti pojmů nemá vliv rok vzniku 2007.


KLASIFIKACE POHLEDÁVEK A VYMEZENÍ POJMŮ ( vyhledat )

Z publikace „Správa a vymáhání pohledávek v praxi“, samostatná kapitola; modul „Monografie“.


ZÁKLADNÍ POJMY A PRÁVNÍ ÚPRAVA NEMOVITÝCH VĚCÍ ( vyhledat )

Z publikace „Nemovité věci v podnikání“, samostatná kapitola; modul „ Monografie“.


STRUČNÝ VÝKLADOVÝ SLOVNÍK PERSONALISTICKÝCH TERMÍNŮ ( vyhledat )

Slovník vyšel na pokračování v časopise „Mzdy a personalistika v praxi“, modul „ Literatura


BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V KOSTCE NEBOLI O ČEM JE SOUČASNÁ BOZP .

Terminologie . Modul „Monogragie

Znalost základních povinností vyplývajících z právních a ostatních předpisů a požadavků zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nedílnou a trvalou součástí kvalifikačních předpokladů zaměstnance, § 106 odst. 4 zákoníku práce


SLOVNÍK SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ….. ( vyhledat – na www MPSV)

Výňatek z úvodního slova o Slovníku :

„Slovník je zpracován tak, aby ve srozumitelné formě zejména široké veřejnosti přiblížil pojmy, které mohou být někdy složité na pochopení. Šlo nám hlavně o to, aby se čtenář v problematice rychle zorientoval a také aby se dozvěděl, kde může najít podrobnější informace. Slovník není určen jen laické veřejnosti, poslouží určitě i mnohým odborníkům. Nicméně je třeba připomenout, že nenahrazuje platnou právní legislativu, přesné informace jsou v příslušných právních předpisech.“.

Slovník je publikován na www MPSV


POJMY FREKVENTOVANÉ PŘI PRAKTICKÉM UPLATŇOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ( vyhledat )

Z publikace „Mzdové účetnictví 2013“ / 2014 / 2015 / 2016; modul „ Monografie“.


ZÁKLADNÍ POJMY POUŽÍVANÉ V OBLASTI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ ( vyhledat)

Z publikací „Zpracování osobních údajů obcemi“ a „Zpracování osobních údajů školami“.

Modul „Monografie


SLOVNÍČEK NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH POJMŮ (ÚOOÚ) ( VYHLEDÁNÍ – WEB ÚOOÚ )

Ustanovení § 4 OchOsÚ má v oblasti ochrany osobních údajů stěžejní (ústřední) postavení, neb definuje základní pojmy. Pojmy obsažené v § 4 , který transponuje zejména článek 2 směrnice 95/46/ES , by měli být s odkazem na zásadu jednotnosti pojmosloví, vyplývající z článku 1 odst. 1 Ústavy a vyjádřenou mj. článkem 40 Legislativních pravidel vlády České republiky, určující i pro všechny další právní předpisy, které se ochrany osobních údajů, resp. spíše zpracování osobních údajů dotýkají. Jistou základní orientační pomůckou v tomto směru může být ÚOOÚ vytvořený " Slovníček nejdůležitějších pojmů " (publikováno na www ÚOOÚ).


SLOVNÍK POJMŮ V OBLASTI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ( VYHLEDÁNÍ – WEB ČESKÉ ZAKÁZKY CZ )

K tématu globálně viz též Rozcestník Veřejné zakázky, viz ASPI ID: LIT209386CZ

Audit veřejných zakázek

Otevřené řízení

Blacklist veřejných zakázek

Předmět plnění veřejné zakázky

Bodové hodnocení veřejných zakázek

Rámcové smlouvy

Centrální zadavatel

Sektorový zadavatel

Datová schránka

Soutěžní dialog

Dodavatel

Termín plnění

Dotovaný zadavatel

Uchazeč

Elektronická aukce

Užší řízení

Elektronický podpis

Veřejná zakázka (VZ)

Finanční limity

Veřejná zakázka malého rozsahu

Garance ceny

Veřejná zakázka na dodávky

Hodnota veřejné zakázky

Veřejná zakázka na služby

Identifikace uchazeče o veřejnou zakázku

Veřejná zakázka na stavební práce

Jednací řízení bez uveřejnění

Veřejná zakázka nadlimitní

Jednací řízení s uveřejněním

Veřejná zakázka podlimitní

Kritéria pro hodnocení nabídek

Zadávací dokumentace

Kvalifikační předpoklady

Zadávací lhůta

Lhůta pro podání nabídek

Zadávací řízení

Místo plnění veřejné zakázky

Zadavatel

Nabídka

Zájemce

Novela o VZ

Zákon o veřejných zakázkách

Zjednodušené podlimitní řízení


VEŘEJNÉ ZAKÁZKY – SLOVNÍČEK POJMŮ …………….. ( vyhledat )

Viz http://www.vz24.cz – denní zpravodajství o veřejných zakázkách


O SPOLEČNÉM SLOVNÍKU PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV) …………….. ( vyhledat )

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2195/2002 (text s významem pro EHP)

 

Ostatní / různé (životní prostředí, medicína, IT, pohřebnictví , politika … a další )

SLOVNÍČEK ZÁKLADNÍCH POJMŮ Z OBLASTI PRÁVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ( vyhledat )

Z předmluvy autorů: Jako nový prvek jsme pro lepší jazykové pochopení celé problematiky na závěr zpracovali stručný slovníček základních pojmů a definic z oblasti práva životního prostředí tak, jak se v současné době vyskytují v českém platném právu. Vybrány jsou jen nejdůležitější pojmy a jde o jejich určité zjednodušení a zpřehlednění učiněné autory. Učební pomůcka „ Sbírka praktických příkladů z práva životního prostředí “ je určena primárně studentům magisterského studijního programu českých právnických fakult, využijí ji však jistě i studenti doktorského studijního programu či absolventi připravující se na rigorózní zkoušky z oboru práva životního prostředí, jakož i studenti a učitelé dalších fakult a vysokých škol právem se zabývajících. Modul „ Monografie“.


ZÁKLADNÍ POJMY A INSTITUTY GEOLOGICKÉHO PRÁVA _____ (vyhledat všechny 4 slovníky)

➢ ZÁKLADNÍ POJMY A INSTITUTY HORNÍHO PRÁVA ________________________| | |

ZÁKLADNÍ POJMY ENERGETICKÉHO PRÁVA _______________________________| |

ZÁKLADNÍ POJMY A INSTITUTY ATOMOVÉHO PRÁVA ________________________|

Z publikace „ Základy horního a energetického práva “ – samostatné kapitoly; modul „Monografie“.


PŘEHLED VÝZNAMNÝCH PRÁVNÍCH POJMŮ V OBLASTI PRÁVA JADERNÉ ENERGIE

(DEFINICE VE VNITROSTÁTNÍM A V MEZINÁRODNÍM PRÁVU) …………………………………. ( vyhledat )

Z publikace „Jaderné právo - Právní rámec pro mírové využívání jaderné energie a ionizujícího záření“; modul „Monografie“.


MEDICÍNSKO-PRÁVNÍ TERMINOLOGIE – PŘÍRUČKA PRO PRÁVNÍ PRAXI (2009) ( vyhledat )

Modul „Monografie“. Z obsahu:

LÉKAŘI PRÁVNÍKŮM : Lékařská terminologie pro právníky; Nejčastější lékařské léčebné výkony;

Nejčastější lékařské diagnostické výkony prováděné ambulantně; Obory specializačního vzdělávání lékařů.

PRÁVNÍCI LÉKAŘŮM : Právní terminologie pro lékaře; Nejčastější úkony právníků a advokátů pro lékaře;

Právník – lékař; Lékař – právník; Problémy obhajoby lékaře; Doporučení; Nejčastěji používané zkratky; Prameny práva důležité pro lékaře


PŘEHLED SPOLEČNÝCH HESEL TRESTNÍHO ZÁKONÍKU ( vyhledat )

Slovník je součástí aktuálního komentáře k TZ a popisuje, dává do souvislostí a komentuje. Současně odkazuje i v tomto hesláři ( přehledu společných hesel ) na relevantní paragrafy nejen TZ; bohatě cituje a odkazuje na judikaturu vztahující se k danému pojmu (heslu).


SLOVNÍK SOUDOBÉ POLITIKY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ ( vyhledat )

Soubor hesel, který je ve Slovníku k dispozici, by rád přispěl k tomu, aby se jeho čtenáři lépe orientovali v soudobé politice a mezinárodních vztazích. Tomu slouží i metoda zpracování, která má podobu výkladového, abecedně uspořádaného slovníku . Slovník zároveň uvádí i další hesla prezentující základní pojmy státovědy, politologie, popř. srovnávací politologie a teorie mezinárodních vztahů, v zájmu toho, aby pochopení uváděných pojmů mělo i nezbytný teoretický základ. Modul „Monografie“.


VÝKLADOVÝ SLOVNÍK RODINNÝCH LISTŮ ( vyhledat )

Slovník vyšel na pokračování v časopise „ Rodinné listy “. Obsahuje výklad různých pojmů „ze života“, zpravidla cizího původu, nebo pocházející z odborné terminologie.


SLOVNÍK VYBRANÝCH POJMŮ V POHŘEBNICTVÍ ( vyhledat ) ….. modul „Monografie“.

Slovník vyšel jako součást publikace „ Povinnost obce zajistit pohřbení aneb tzv. sociální pohřby “.

Z předmluvy: Publikace je určena zejména pro úředníky, kteří se zabývají problematikou tzv. sociálních pohřbů. Jejím cílem je podat základní informace o problematice tzv. sociálních pohřbů, jejichž povinností jsou ze zákona zatíženy právě obce . Tato problematika je primárně zakotvena v § 5 zákona o pohřebnictví. Není to ale jediné ustanovení, které je nutné v daném případě vzít v úvahu a které se v této oblasti aplikuje. Účelem tohoto textu je přehlednou formou napomoci orientovat se v této problematice a zároveň i upozornit na případná "bílá" místa, která se v aplikační praxi vyskytují.


SLOVNÍK ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V INTERNETOVÉ KOMUNITĚ … (IT) ( vyhledat )

Slovník vyšel jako součást publikace „ Základy softwarového práva “. ….. modul „Monografie“.


TERMINOLOGICKÝ SLOVNÍK … (IT) ( vyhledat ) ….. modul „Monografie“.

Slovník vyšel jako součást publikace „ Právní aspekty eGovernmentu v ČR “.


SLOVNÍČEK FREKVENTOVANÝCH POJMŮ … (IT) ( vyhledat ) ….. modul „Monografie“.

Slovník vyšel jako součást publikace „ 3D: Data, daně digitálně aneb ajťákem i proti své vůli

Znalost IT stále častěji není výhodou, ale podmínkou. " Chybovat je lidské, ale na opravdu velký průšvih potřebujete počítač. " Murphy


NÁRODNÍ STANDARD PRO ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY SPISOVÉ SLUŽBY - ZÁKLADNÍ POJMY

Vyšlo jako součást MV-74291-3/AS-2012 a jako součást MV-33371-16/AS-2017 , jako prováděcí předpis k zákonu o archivnictví a spisové službě.

Zveřejněno: 29.05.2018 – Admin Administrator
Vytisknout