Rozcestník - Srovnávací texty, terminologie, převodní a převodové tabulky v ASPI

Zpět

(stav k 20. 8. 2017) v. 11

AKTUÁLNÍ VÝČET A POPIS JEDNOTLIVÝCH SROVNÁNÍ

I. Soukromé právo, rekodifikace, NOZ

PRŮVODCE REKODIFIKACÍ NOZ A ZOK ( vyhledat a nabídnout )

Tento „Průvodce…“ nabízí popis přes 570 institutů, které především byly dotčeny rekodifikací soukromého práva. „ Průvodce … (popis na www ) je propojen současně na původní i na novou právní úpravu, především na NOZ a ZOK (příklad: „ dědická nezpůsobilost ), ale také nově např. na katastrální zákon (256/2013 Sb.), zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), nebo zákon o veřejných rejstřících (304/2013 Sb.).

Unikátně je tento „Průvodce …“ propojen s publikací Občanský zákoník. Srovnávací komentář od téhož autorského kolektivu.


OBČANSKÝ ZÁKONÍK - SROVNÁVACÍ KOMENTÁŘ

Elektronická publikace vyjadřující se k vybraným sporným výkladovým otázkám občanského zákoníku , zákona o obchodních korporacích a souvisejících předpisů. Autory jsou renomovaní právníci z advokátní kanceláře PRK Partners.

Každá komentovaná sporná či výkladově obtížná otázka zahrnuje:

● související ustanovení a související instituty,

● shrnutí hlavních publikovaných názorů s důrazem na odlišnosti v interpretaci, nebo nastínění neřešeného problému,

● komentář, který analyzuje protichůdná stanoviska a podrobně zdůvodňuje zvolený výklad,

● závěr, který přináší argumentačně podložené stanovisko autorů srovnávacího komentáře, k jakému výkladu se přiklánějí, nebo návrh řešení neřešeného problému s příslušným odůvodněním.


PŘEVODOVÉ TABULKY k NOZ

(ÚZ č. 902 – Převodové tabulky a rejstříky) – modul „ Monografie“.

I. Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník versus NOZ

II. Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (OBZ) versus NOZ, ZOK, ZMPS, 

Srovnání dle institutu (v závorce nový název), pokud se institut mění či doplňuje.

III. Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině (ZR) versus NOZ

IV. Zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním (ZMPSP)

(srovnání původní a nové právní úpravy)

V. Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě (ZPS) vs. NOZ

VI. Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech (ZCP) vs. NOZ

VII. Zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů (ZVB), vs. NOZ a ZPVP

VIII. Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů (ZSO) vs. NOZ

IX. Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech (ZNNF) vs. NOZ

X. Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech (ZOPS) vs. NOZ


REJSTŘÍK DLE KLÍČOVÝCH SLOV & SROVNÁNÍ JUDIKATURY PRO NOZ

Z publikace „Soudní judikatura ve světle nového občanského zákoníku - Komentovaný rejstřík judikatury a její použití po rekodifikaci“ Srovnávacím způsobem přiřazuje k nově pojatým právním institutům použitelnou starší judikaturu.

Přehledný souhrn jak se v ASPI můžete setkávat s rekodifikací je v „ Rozcestníku rekodifikace “.


PÁRNÉ POJMY V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU ( vyhledat )

Z publikací „Daně z příjmů 2014“ / 2015 /2016 – příloha č. 8. ………. modul „ Monografie“.

 

II. Obchodní společnosti (OBZ, ZOK), daně (DŘ), osobní údaje, pracovněprávní vztahy (ZP), trestní věci (TZ)

PŘEVODNÍ TABULKY mezi zákonem o obchodních korporacích (90/2012 Sb.)

modul „Literatura“ a obchodním zákoníkem ( 513/1991 Sb.)

resp. mezi obchodním zákoníkem (513/1991 Sb.)

a zákonem o obchodních korporacích (90/2012 Sb.)

s přihlédnutí k zákonu č. 40/1964 Sb. , z. č. 104/2008 Sb. a z. č. 591/1992 Sb.


PŘEVODOVÁ TABULKA …………obchodní zákoník č. 513/1991 Sb.

modul „Literatura“ ………….zákon o finančním zajištění č. 408/2010 Sb.

Za účelem snadnější orientace v nové právní úpravě ve vazbě na úpravu stávající se předkládá tato převodová tabulka.


PŘEVODNÍ TABULKA mezi zákonem č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků (ZSDP)

modul „ Literatura “ a zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád (DŘ)


PŘEVODNÍ TABULKA - Přehled přestupků stávající a nové úpravy zákona o spotřebních daních. Navržené ustanovení vs. současné ustanovení vs. ustanovení, jehož porušení se trestá. DZ k z. č. 183/2017 Sb. ze dne 9. června 2017, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích. Modul „ Literatura ASPI ID: LIT234763CZ


PŘEVODNÍ TABULKA Zákon o ochraně osobní údajů (101/2000 Sb .)

modul „Literatura“ Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (2016/679/EU)


PŘEVODNÍ TABULKA zákoníků práce: zákon č. 65/1965 Sb. a

modul „Literatura“ zákon č. 262/2006 Sb.


DŮSLEDKY SUBSIDIARITY (NOZ, ZP)

NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

V úvodní části je pozornost zaměřena nejdříve na nedávný vývoj vazby zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, k civilnímu kodexu. Je tedy popsáno, jakým způsobem došlo v našich podmínkách k dosažení současného stavu, v němž se nový občanský zákoník v pracovněprávních vztazích uplatňuje subsidiárně. Následně se zabývá samotným pojmovým vymezením subsidiarity a dalším souvisejícím obecným úvahám.

modul „Monografie“ ( vyhledat )


TERMINOLOGIE A ZKRATKY K TÉMATU O PŘEMĚNÁCH OBCHODNÍCH KORPORACÍ

modul „Monografie(vyhledat)

Zkratky, slovník a terminologie k zákonu č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, z publikací doc. JUDr. Tomáše Dvořáka, Ph.D.:

Přeměny a přeshraniční přeměny obchodních společností a družstev “ (2013), a

Přeměny obchodních korporací“ (2015). …..


SPRÁVA SPOLEČNOSTÍ V ZEMÍCH STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPY

modul „Monografie“ - Corporate governance (vyhledat)

Současný růst literatury z problematiky správy společností v zemích SVE vyvolává otázku, jak lze tyto poznatky užitečně využít ke zhodnocení úrovně systémů správy společností v jednotlivých zemích. Literatura je rozporná, pokud jde o rozsah a hranice správy společností. Některé publikace se soustřeďují na privatizaci a z ní vzešlou vlastnickou strukturu. Velkou část literatury zaujímají publikace o právních aspektech správy společností napříč zeměmi. Pozornost v nich se soustřeďuje na roli akcionářů a správní orgány. Minimum publikací se zabývá komplexním zkoumáním modelu správy společností v jednotlivých zemích, komparací vybraných systémových atributů a přesvědčivým důkazem o tom, že se v drtivé většině zemí jedná o kontinentálněevropský model, vycházející z německého modelu.


PŘEVODNÍ TABULKA trestních zákoníků: zákon č. 140/1961 Sb.

modul „ Literatura “ a zákon č. 40/2009 Sb.


III. Ostatní

MEDICÍNSKO-PRÁVNÍ TERMINOLOGIE – PŘÍRUČKA PRO PRÁVNÍ PRAXI (2009) ( vyhledat )

modul „Monografie“.

Lékaři vs. právníci, resp. právníci vs. lékaři. Z obsahu:

LÉKAŘI PRÁVNÍKŮM : Lékařská terminologie pro právníky; Nejčastější lékařské léčebné výkony; Nejčastější lékařské diagnostické výkony prováděné ambulantně; Obory specializačního vzdělávání lékařů.

PRÁVNÍCI LÉKAŘŮM : Právní terminologie pro lékaře; Nejčastější úkony právníků a advokátů pro lékaře; Právník – lékař; Lékař – právník; Problémy obhajoby lékaře;

Doporučení; Nejčastěji používané zkratky; Prameny práva důležité pro lékaře


TERMINOLOGIE ZEMĚPISNÝCH OZNAČENÍ (vyhledat)

modul „Monografie

Převzato z publikace „ Zeměpisná označení výrobků a jejich právní úprava“, kap. 3

Výňatek z předmluvy k terminologii:

„Přestože mezinárodní právní ochrana zeměpisných označení započala v 18. století, nebyla, na rozdíl od jiných předmětů práva duševního vlastnictví (s výjimkou průmyslových vzorů), dosud vytvořena obecně přijímaná jednotná terminologie týkající se zeměpisných označení. Tato terminologická rozmanitost vytváří problémy nejen při ochraně zeměpisných označení na mezinárodní úrovni, ale také při uplatňování národních právních předpisů členských států EU. Rozsáhlý průzkum vnitrostátních právních předpisů jednotlivých států, provedený WTO, identifikoval 23 odlišných vnitrostátních definic v této oblasti. V literatuře se jako dva nejčastěji používané zastřešující pojmy objevují termíny " zeměpisná označení " - geographical indications (zkratka GIs) a " označení zeměpisného původu " - indications of geographical origin (zkratka IGOs)“.

Zveřejněno: 29.05.2018 – Admin Administrator
Vytisknout