klikmapa

The map and area elements

Click on the computer, the phone, or the cup of coffee to go to a new page and read more about the topic:

Workplace

Přezkoumání hospodaření HMP za rok 2019 – závěrečné přezkoumání

Detailní informace ke stažení v souboru ZDE

Přezkoumání hospodaření HMP za rok 2019

Detailní informace ke stažení v souboru ZDE

Účty HMP u České národní banky vedené pro účely státní pokladny a formuláře finanční identifikace účtů

Účty HMP u České národní banky ve vazbě na státní pokladnu

Hlavní město Praha v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 501/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) ve znění pozdějších předpisů, založilo u ČNB čtyři účty pro přijímání dotací ze státního rozpočtu a státních fondů.

Účet č. 1   
94-1119011/0710    - HMP – dotace ze státního rozpočtu, státních fondů a Národního fondu (mimo účty č. 2 až 4)
formulář finanční identifikace a finanční identifikace

Účet č. 2
20095-1119011/0710    - HMP – dotace od MŠMT (školský zákon)
formulář finanční identifikace a finanční identifikace

Účet č. 3
94-2111011/0710    - HMP – dotace pro OPPA, OPPK, OPPPR
formulář finanční identifikace a finanční identifikace

Účet č. 4
30090-1119011/07       - HMP – dotace s podílem EU/EHP a dotačním vztahem státu určené pro Hlavní město Prahu 
formulář finanční identifikace a finanční identifikace

Dotace budou na výše uvedené účty zaúčtovány na základě příjmového platebního poukazu vystaveného příslušným odborem MHMP.

Dotace z účtu č. 1 určené pro MČ HMP budou převáděny přímo na běžné účty MČ HMP. Dotace určené pro PO HMP a další subjekty budou převáděny na účty těchto subjektů.
Dotace určené pro vlastní HMP budou převáděny na ZBÚ MHMP. Převody budou realizovány prostřednictvím konsolidovaných položek, přičemž bude zachován ORG a ORJ odboru MHMP, který dotaci přijal.

Dotace z účtu č. 2 budou převáděny přímo na účty konečných příjemců, tzn. PO HMP, PO MČ HMP, případně dalších subjektů.

Dotace z účtu č. 3 bude odbor UCT MHMP převádět na účet ZBÚ OPPPR.

Dotace z účtu č. 4 určené pro PO HMP budou převáděny přímo na účty těchto organizací. Dotace určené pro MČ HMP a PO MČ budou převáděny na běžné účty MČ HMP. Dotace pro ostatní subjekty budou převáděny na účty těchto subjektů.
Dotace na financování projektů EU/EHP určené pro MHMP budou v závislosti na podmínky konkrétního projektu z EU:
1/ převedeny přímo na účet schválených/určených žadatelů (fyz., práv. osoby) v případě poskytování dotačních příspěvků
2/ převedeny na účet HMP- zdroje EU/EHP k vlastní realizaci projektu v případě, že konečným příjemcem dotace je odbor MHMP.

 

Zpracoval: UCT MHMP

11.10.2019

Přezkoumání hospodaření HMP za rok 2018 - závěrečné přezkoumání

Odkaz na soubor s detailními informacemi  najdete ZDE.

Přezkoumání hospodaření HMP za rok 2018

Dokument ke stažení ZDE

Plán přezkumu hospodaření za rok 2017 - závěrečné přezkoumání

Dokument ke stažení ZDE

Plán přezkumu hospodaření za rok 2017

Soubor ke stažení naleznete ZDE

Přezkum hospodaření za rok 2016

Od pondělí 13.3.2017 zahajuje  společnost NEXIA a.s. (seznam činností a pracovníků je v příloze) přezkum ročního hospodaření a bude požadovat součinnost HMP.

 

Soubor je ke stažení zde

Pokyn pro odbory MHMP k roční závěrce 2016 a počátku roku 2017

Dokument ke stažení ZDE

Složení auditorského týmu - přezkum hospodaření HMP za rok 2016

Odkaz na seznam zde

Přezkum hospodaření za rok 2015

Soubor ke stažení k dispozici ZDE

Pokyny ke konci a začátku roku 2015/2016

Odkaz ke stažení ZDE

Auditorská společnost a přezkum hospodaření

Článek ke stažení zde

Pokyny ke konci a začátku roku 2013/2014

Dokument ke stažení ZDE.

Společný pokyn s odborem ROZ k označování povodňových dokladů

ke stažení zde

Upozornění odboru ROZ MHMP

1)    Upozorňujeme pracovníky MHMP, kteří používají program UCR firmy Gordic, že byla rozšířena nabídka výstupů v oblasti kontroly disponibilních zdrojů. Ve sloupci „Úlohy“ je na předposledním místě nově „Financování“. Zadání masky výběru je standardní. V nabízených polích nasmlouvání a blokování se automaticky vyplní pouze ty údaje, se kterými váš odbor v rámci ekonomických agend pracuje. S plným využitím se počítá od 1. 1. 2014.

 

2)    Ke sledování plnění investičních akcí bude odbor ROZ MHMP využívat výše uvedenou funkčnost programu UCR - „Financování“. Ke schválení doporučí pouze akce, které budou mít ke kontrolovanému datu disponibilní finanční prostředky a tato skutečnost bude uvedena v důvodové zprávě předkládaného tisku. Pokud má být akce financována až z rozpočtu následujících let, je potřeba v důvodové zprávě i toto uvádět. Upozorňujeme, že jednotlivé odbory MHMP ručí i za výši schválených zakázek a uzavřených smluv ve vazbě na rozpočet akce, přestože zatím nejsou plošně evidovány v propojeném ekonomickém systému.

 

3)    Změna pracovních postupů týkající se kapitálových výdajů financovaných z rozpočtu HMP (včetně dotací ze státního rozpočtu) v rámci odboru ROZ MHMP platná od 2. 4. 2013:

 

    - Agenda se soustřeďuje na oddělení ROZ 1 – oddělení souborných rozpočtových vztahů, kontaktní osobou je Ing. Ivana Skokanová, l. 2489.

 

-  Odbor ROZ MHMP již od 2. 4. 2013 neprovádí kontrolu investičních výdajů a investičních transferů  na rozpočtovou skladbu. Tato kontrola je součástí  hloubky rezervace rozpočtu, která je zapnuta až do položek platné rozpočtové skladby již od 1. 1. 2013.

 

- Oddělení ROZ 1 bude měsíčně po ukončení účetní uzávěrky příslušným odborům MHMP zasílat rozbory hospodaření za kapitálové výdaje.  Doporučujeme, aby odbory MHMP zabezpečily včasné předávání účetních a rozpočtových uzávěrek jimi řízených příspěvkových organizací. Tím bude  zajištěn aktualizovaný  přehled o čerpání výdajů ve vazbě na platební kalendáře.

Formulář finanční identifikace účtů hl.m. Prahy vedených u ČNB pro účely státní pokladny

Formulář je určený pro potřeby odborů MHMP, které žádají prostředky ze státního rozpočtu nebo státních fondů a potřebují doložit finanční identifikaci bankovního účtu.
Pokud by někdo potřeboval originál formuláře, může si ho vyzvednout v sekretariátě UCT/MHMP a pořídit si ověřenou kopii.

Formuláře k jednotlivým účtům jsou k dispozici ke stažení zde (20095-1119011) , 
zde (94-1119011) a zde (94-2111011).

Účty HMP u České národní banky ve vazbě na státní pokladnu

Více naleznete v dokumentu ke stažení ZDE

Změny ve vedení účetnictví vybraných účetních jednotek od 1. 1. 2013

Změny ve vedení účetnictví vybraných účetních jednotek v prezentaci ke stažení zde

Řádná účetní uzávěrka a připravované změny v oblasti účetnictví VÚJ od 1.1.2013

Řádná účetní uzávěrka a připravované změny v oblasti účetnictví v prezentaci ke stažení zde

Důležité upozornění pro odbory procházející organizační změnou

Vážení kolegové, kolegyně

 

Vzhledem k organizačním změnám  schváleným RHMP dne 24/4/2012  Usnesení č.512  a nutnosti rozpočtových změn na to navazujících,  je potřeba u dotčených odborů provést změny v číselnících ekonomického systému Ginis.

Žádáme všechny, pokud mají rozpracované doklady ještě v knihách stávajících a je nezbytné proplatit dané výdaje ještě dnes 30/4/2012, aby jste je doručili na odbor účetnictví dnes do 13 hodin.

Odbory, kterých se organizační změny netýkají pojedou  začátkem května bez omezení.

Odbory, jichž se organizační změny týkají žádáme o pochopení, z výše uvedených důvodů bude u nich proplácení výdajů ve dnech 2. – 4. května  omezeno nebo pozastaveno. V této době je také potřeba , aby si každý zkontroloval své pověření z hlediska finanční kontroly a připravil si případně nové a zároveň odbory dodají nové podpisové vzory. Po provedení rozpočtových změn a dodání podpisových vzorů  bude proplácení výdajů obnoveno.

 

Nový číselník odborů je vyvěšen na intranetu.

Kontakt pro dotazy týkající se PAP

Vaše dotazy prosím směřujte na e-mail: pap2012@praha.eu

 

Změny v účetnictví pro rok 2012

Vedení účetnictví vybraných účetních jednotek v účetním období 2012 - odkaz

Důležité upozornění

Vzhledem k novým legislativním změnám v oblasti účetnictví a s ním povinně spojeného pomocného analytického přehledu, které byly vydány Ministerstvem financí dne 30/12/2011 a jsou platné od 1/1/2012 , žádáme všechny odbory MHMP o trpělivost při zpracování účetních dokladů.  Po kontrole připravených úprav v modulech GINIS  budeme doklady uvolňovat a pouštět do zpracování dle  možností a s ohledem na prioritu zasílání finančních prostředků (POU).   

 Ing. Jarmila Melkesová, ředitelka odboru UCT MHMP

Doporučená doba odpisování

Kódy CZ-CC - odkaz

Kódy CZ-CPA - odkaz

ČÚS 708 v plném znění

Český účetní standard pro vybrané účetní jednotky č 708 - odpisování dlouhodobého majetku

plné znění

Finanční zpravodaj MF

Změna Českého účetního standardu č. 708 - Odpisování dlouhodobého majetku pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů..

odkaz na zpravodaj ZDE

Majetkové třídy ve vazbě na CZ-CC kódy

tabulka ke stažení

Nové interní směrnice platné pro účetnictví roku 2010 a následující

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 4

 

vydaná odborem účetnictví MHMP je podle nařízení ředitele č. 30/2010 ze dne 22.12.2010 ve znění pozdějších aktualizací závazná pro všechny odbory MHMP.

 

1)    Vnitřní směrnice pro používání kurzů cizí měny v účetnictví

2)    Platnost   směrnice od 1.1.2011

3)    Legislativa

 

Předpis

Ustanovení

Obsah

zákon č. 563/1991 Sb

§24, odst. 7)

Pro účely ocenění podle odstavce 2 písm. a) může účetní jednotka použít pro přepočet cizí měny na českou měnu pevný kurs, kterým se rozumí kurs stanovený vnitřním předpisem účetní jednotky na základě kursu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou, používaný účetní jednotkou po předem stanovenou dobu. Stanovená doba nesmí přesáhnout účetní období. Jako kurs devizového trhu, na jehož základě se pevný kurs stanoví, použije účetní jednotka kurs devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou k prvnímu dni období, pro které je pevný kurs používán. V případě cizí měny, u které se nevyhlašuje kurs devizového trhu denně, použije účetní jednotka pro její přepočet poslední známý kurs vyhlášený či zveřejněný Českou národní bankou nebo kurs mezibankovního trhu k americkému dolaru nebo euru. Při používání pevného kursu může účetní jednotka tento kurs změnit svým vnitřním předpisem i v průběhu stanovené doby; v případech vyhlášení devalvace i revalvace české koruny musí být pevný kurs změněn vždy.

 

4)    Pevný kurz na celé účetní období roku 2011  ( kurz vyhlášený ČNB k 1.1.2011):

 

Země

Měna

Množství

Kurz (CZK)

EU

euro

1

25,085

USA

dolar

1

18,792

Velká Británie

libra

1

29,123

Švýcarsko

frank

1

20,119

5)    Veškeré finanční transakce v cizí měně budou přepočítány platným pevným kurzem podle bodu 4) a následně budou dopočítány kurzové rozdíly. Jedná se například o zahraniční služební cesty, platby z VISA karet, výběry hotovostí v zahraničí.

 

6)    Závazky a postup zadávání cizoměnové faktury do KDF:

Příslušný odbor zadá do knihy KDF (Faktury – cizí měna) nebo knihy POU (Poukazy – cizí měna) standardním způsobem fakturu/poukaz a v poli částka uvede výši v cizí měně. Systém sám přepočítá částku na Kč pevným kurzem a krytí a likvidaci provede příslušný odbor opět standardním způsobem dle nastavených předkontací. Fakturu/poukaz předá na odbor ROZ, který po jejím potvrzení předá fakturu na odbor UCT.

Odbor UCT provede platbu bankovním převodem. Na bankovním výpisu se objeví platba ve výši denního kurzu. Při párování platby dojde k automatickému dopočítání kurzového rozdílu a zaúčtování dle automatické předkontace.

Realizovaná kurzová ztráta půjde na vrub příslušného odboru na položku 5142- kurzová ztráta v hlavní činnosti, kterou je nutno při sledování čerpání rozpočtu na odboru vzít v úvahu.

Realizovaný kurzový zisk bude účtován na ORJ příslušného odboru na položku 2143- kurzový zisk v hlavní činnosti bez možnosti jeho zapojení do výdajů.

Pokud by byla proplácena faktura v cizí měně ze zdaňované činnosti, bude kurzová ztráta proúčtována  do nákladů - účet 563 nebo zisk do výnosů - účet 663.

Z metodických důvodů sledování DPH při plnění do zahraničí se do cizoměnové knihy zadávají i faktury hrazené do zahraničí v CZK – zde kurzový rozdíl nevzniká.

 

7)    Pohledávky

Vzhledem k tomu že  smluvní vztahy, ze kterých vyplývají pohledávky HMP, jsou uzavírány

v české měně, není nutné  zavádět pro tuto oblast pevný  kurs. Pokud by výjimečně nastal případ pohledávky v cizí měně, použije příslušný odbor MHMP k přepočtu částky pro předpis pohledávky pevný kurz uvedený v bodě 4) této směrnice.

Ve zdaňované činnosti je nutné u pohledávky v cizí měně v účetním modulu DDP použít  pro úpravu předpisu pohledávky typ pohybu 192 - korekce kurzových rozdílů. Kurzový rozdíl je pak zaúčtován podle znaménka do kurzových nákladů nebo výnosů.

 

8)    Závěrem chceme jednotlivé odbory upozornit, že při sledování čerpání svého rozpočtu za rok 2011 je třeba vzít v úvahu nejen položku, na které je výdaj věcně zaúčtován, ale sledovat i související kurzovou ztrátu tedy součet položek.

Nové interní směrnice platné pro účetnictví roku 2010 a následující

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 3

vydaná odborem účetnictví MHMP je podle nařízení ředitele č. 30/2010 ze dne 22.12.2010 ve znění pozdějších aktualizací závazná pro všechny odbory MHMP.

 

 

1)    Opravné položky k pohledávkám

 

2)    Platnost směrnice od 1.1.2010

 

3)    Legislativa:

 

Předpis

Ustanovení

Obsah

Vyhláška 

č. 410/2009

§ 65

(6) V případě pohledávek se tvoří opravná položka ve výši

10 % za každých ukončených devadesát dnů po splatnosti dané pohledávky

(7) Tvorba a zvýšení opravných položek se účtuje prostřednictvím příslušného účtu nákladů. Snížení popřípadě zrušení opravné položky se účtuje opět prostřednictvím příslušného účtu nákladů.

ČÚS

 

*Kopie odpovědi  k často kladeným otázkám k účetní reformě ze stránek MFČR:

 

 

 

 

 

 

Je možné zaúčtovat opravnou položku k pohledávce až k 31.12.2010, a to rovnou ve výši např. 30% za celkem 270 dní po splatnosti v rámci roku 2010, nebo je nutné účtovat průběžně vždy k datu uplynutí (dalších) 90 dní po splatnosti, vždy po 10%?

 

 

Účetní jednotky zohledňují princip významnosti. Informace o výši opravných položek může být významná i v průběhu účetního období, např. v případě organizačních složek státu či státních fondů, u nichž bude tato informace významná z hlediska jejich povinnosti předávat tzv. operativní účetní záznamy. Avšak zejména v případě územních samosprávných celků či jimi zřízených příspěvkových organizací bude informace o výši opravných položek významná zpravidla až za celé účetní období. Účetní jednotka pak neúčtuje o tvorbě opravných položek průběžně po každých 90 dnech, ale pouze ke konci rozvahového dne, např. k 31.12.2010.

 

 

 

4)    Účtování:

   

Ve smyslu výše uvedené odpovědi MFČR * se bude o opravných položkách k pohledávkám účtovat  na MHMP pouze jednou ročně, poprvé  k  31.12. 2010.

 

Opravné položky  se netvoří (vedle dalších účtů uvedených v § 23 vyhlášky)  k  jiným pohledávkám z hlavní činnosti - účet 315 a k  dlouhodobým a  krátkodobým  poskytnutým zálohám - účet 314 a  účet 465. Opravné položky se nebudou proto vytvářet  ani k  zálohám na služby, které jsou předepisovány společně s nájemným na MD  účtu odběratelů - 311. Pokud budou v ojedinělých případech platby za služby od nájemného obtížně oddělitelné, nebudou opravné položky vytvářeny. Obdobně se bude postupovat, pokud náklady na zjištění výše opravné položky  převýší přínosy plynoucí z  této informace nebo se informace  nebude považovat za významnou  podle §19 odst. 6 zákona o účetnictví.

 

Z hlediska významnosti, přínosu a pracnosti získání této informace nebude při prvním použití  metody opravným položek k pohledávkám použit účet 406 - Oceňovací rozdíly při změně metody pro pohledávky s datem vzniku do 31.12.2009. Zároveň budou k datu 31.12.2010 zrušeny vytvořené zákonné opravné položky k pohledávkám,  splatným do 31.12.1994, které ještě nebyly  v RHMP schváleny k odpisu, (tzv. salámová metoda umožněná zákonem o daních z příjmů).

 

Zákonné opravné položky k pohledávkám podle zákona č.593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů nebudou  ve zdaňované činnosti  MHMP vytvářeny.

 

 

 

MD

Dal

Opravná položka k pohledávkám

Tvorba a zvýšení opravné položky

556 0xxx

19x 0xxx

Zrušení a snížení opravné položky

19x 0xxx

556 0xxx

 

Nové interní směrnice platné pro účetnictví roku 2010 a následující

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 2

 

vydaná odborem účetnictví MHMP je podle nařízení ředitele č. 30/2010 ze dne 22.12.2010 ve znění pozdějších aktualizací závazná pro všechny odbory MHMP.

 

 

1)    Významnost informace pro použití metody časového rozlišení

 

2)    Platnost směrnice od 1.1.2010

 

3)    Legislativa

 

Předpis

Ustanovení

Obsah

vyhláška č. 410/2009

§69

1) Účetní jednotky náklady (výdaje) a výnosy (příjmy) zachycují podle těchto zásad:

 a) náklady a výnosy se zachycují zásadně do období, s nímž časově a věcně souvisí,

 b) opravy nákladů nebo výnosů minulých účetních období se zachycují na položkách nákladů a výnosů, kterých se týkají,

 c) náhrady vynaložených nákladů minulých účetních období se zachycují do výnosů běžného účetního období,

 d) náklady a výdaje, které se týkají budoucích období, je nutno časově rozlišit ve formě

1. nákladů příštích období,

2. výdajů příštích období,

 e) výnosy a příjmy, které se týkají budoucích období, je nutno časově rozlišit ve formě

1. výnosů příštích období,

2. příjmů příštích období.

 

2) U účetních případů, které se časově rozlišují podle odstavce 1, musí být známy tyto skutečnosti:

 a) věcné vymezení,

 b) výše a

 c) období, kterého se týkají.

 

3) Metodu časového rozlišení nepoužije účetní jednotka v případě, pokud náklady na získání informace převýší přínosy plynoucí z této informace a tato informace se nepovažuje za významnou.

 

 

4)    Metody časového rozlišení se nepoužije u nevýznamných nákladů a výnosů, za které se považují náklady a výnosy nepřesahující částku 5 000 000 Kč.

 

Výše uvedená hranice pro časové rozlišení se nepoužije v případech, kdy finanční částka za vybrané pokuty, poplatky a vrácenou pokladní hotovost není do 31.12. daného roku složena na příslušný účet MHMP a je složena až v následujícím roce.

 

 

5)    Pravidlo pro časové rozlišení a použití dohadných účtů

V účetnictví je nutno zatřídit náklady a výnosy do období, kterého se věcně a časově týkají. K tomuto zachycení slouží účty časového rozlišení. Aby účetní případ mohl být zaúčtován jako časově rozlišený, musí být známo jeho věcné vymezení, výše částek a období jehož se týká.

 

Pravidlo pro časové rozlišení a použití dohadných účtů

 

Období

Účet

Částka

Účty časového rozlišení

známo

znám

známa

Dohadné účty

známo

znám

neznámá (odhad)

 

 

 

 

Druhy časového rozlišení

 

Účet

aktiva/pasiva

Běžné období (aktuální rok)

Příští období (následující rok)

Náklad příštích období

381

A

Výdaj

Náklad

Výdaj příštích období

383

P

Náklad

Výdaj

Výnos příštích období

384

P

Příjem

Výnos

Příjem příštích období

385

A

Výnos

Příjem

 

Dohadné účty

 

Účet

aktiva/pasiva

Běžné období (aktuální rok)

Příští období (následující rok)

Dohadné účty aktivní

388

A

Výnos

Příjem

Dohadné účty pasivní

389

P

Náklad

Výdaj

Dohadné účty jsou případy pohledávek (a s nimi spojených výnosů) a závazků (a s nimi spojených nákladů), které věcně patří do běžného účetního období, ale nemohou být zaúčtovány, protože chybí doklad. Protože nejsou doloženy dokladem a není známá ani přesná výše částky, která bude uhrazena nebo přijata, je částka odhadována. Při odhadu se vychází ze známých (obvyklých) skutečností nebo dohod.

 

 

6)    Příklad účtování časového rozlišení  pro hlavní i zdaňovanou činnost:

    (pro zjednodušení je vynechán účet závazků 321 a  účet pohledávek 311)

 

Náklady příštích období

MD

Dal

Náklady příštích období jsou uskutečněné výdaje, které se vztahují k výkonům, jež budou přijaty v budoucnu

 

Úhrada nájemného hrazeného předem; předplatné tisku; předplatné služby; pojistné hrazené předem;…

 

V roce 2010 si obec předplatila časopis EKONOM  na 3 roky od srpna 2010 do července 2013 dopředu. Celková částka 3 600 Kč (100 Kč/měsíc).

2010

Faktura za službu

5xx

231 (241)

500

Časové rozlišení nákladů příštích období

381

3100

2011

Rozpuštění časového rozlišení do nákladů

5xx

381

1200

2012

Rozpuštění časového rozlišení do nákladů

5xx

381

1200

2013

Rozpuštění časového rozlišení do nákladů

5xx

381

700

 

 

 

 

Výdaje příštích období

MD

Dal

Výdaje příštích období představují náklady věcně a časově související s běžným obdobím, ale výdej peněz se uskuteční až v budoucnu.

 

Nájemné hrazené zpětně; elektřina, vodné a stočné hrazené po uplynutí období; úroky, které banka naúčtuje z úvěru po uplynutí roku; …

 

V roce 2010 byla uzavřena smlouva o pronájmu prostor pro úřad

 s firmou CD na 5 let od července 2010 do července 2015.

Zaplaceno bude zpětně k 30.6.2015 v celkové výši 6 000 Kč.

 

2010

Podíl nákladů běžného období

5xx

383

600

2011

Podíl nákladů běžného období

5xx

383

1200

2012

Podíl nákladů běžného období

5xx

383

1200

2013

Podíl nákladů běžného období

5xx

383

1200

2014

Podíl nákladů běžného období

5xx

383

1200

2015

Podíl nákladů běžného období

5xx

231

(241)

600

 

Úhrada nájemného za 5 let na základě smlouvy

383

5400

 

 

 

Příjmy příštích období

MD

Dal

Příjmy příštích období představují výnosy věcně a časově související s běžným obdobím, ale příjem peněz se uskuteční až v budoucnu.

 

Nájemné vybrané zpětně; nepřipsaný úrok; …

 

Začátkem roku byla uzavřena smlouva o pronájmu  administrativních

prostor úřadu firmě AB na 4 roky od ledna 2010 do prosince

2013. AB bude hradit nájem zpětně k 31.12 2013 ve výši 4 000 Kč.

 

2010

Výnos z nájemného za běžného období

385

6xx

1000

2011

Výnos z nájemného za běžného období

385

6xx

1000

2012

Výnos z nájemného za běžného období

385

6xx

1000

2013

Výnos z nájemného za běžného období

385

6xx

1000

 

Úhrada nájemného

231 (241)

385

4000

 

 

 

Výnosy příštích období

MD

Dal

Výnosy příštích období jsou uskutečněné příjmy za výkony, jež budou poskytnuty v budoucnosti.

 

Nájemné hrazené předem; pojistné přijaté předem; přijaté předplatné; …

 

Začátkem roku byla uzavřena smlouva o pronájmu dalších administrativních

prostor úřadu firmě AB na 2 roky od ledna 2011 do prosince

2012. AB zaplatila vše předem ve výši 1 000 Kč.

 

2010

Příjem nájemného na 2 roky předem – časové rozlišení výnosu, který je příjmem běžného období

231

(241)

384

1000

2011

Rozpuštění časového rozlišení do výnosů

384

6xx

500

2012

Rozpuštění časového rozlišení do výnosů

384

6xx

500

 

 

 

7)    Závěr

Z důvodu novelizace vyhlášky 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů, je MHMP povinen  přijmout a řídit se těmito legislativními změnami.

 

 

Nové interní směrnice platné pro účetnictví roku 2010 a následující

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 1

vydaná odborem účetnictví MHMP je podle nařízení ředitele č. 30/2010 ze dne 22.12.2010 ve znění pozdějších aktualizací závazná pro všechny odbory MHMP.

 

1)    Významnost informace pro sledování podmíněných pohledávek a závazků   

    v podrozvaze

2)    Platnost směrnice od 1.1.2010

3)    Legislativa

 

Předpis

Ustanovení

Obsah

vyhláška č. 410/2009

§48

(1) V případě skutečností, které jsou předmětem účetnictví, avšak nejsou splněny všechny podmínky pro provedení účetního zápisu v hlavní knize, účetní jednotka uvádí tyto skutečnosti na podrozvahových účtech v souladu s obsahovým vymezením podle § 49 až 54, pokud náklady na získání informace nepřevýší přínosy plynoucí z této informace nebo se informace nepovažuje za významnou podle § 19 odst. 6 zákona.

 

(2) Při posuzování skutečností podle § 25 odst. 2 a 3 zákona účetní jednotka nejdříve posuzuje, zda jsou splněny podmínky pro účtování v knize podrozvahových účtů. V případě, že ano, účtuje o skutečnostech podle § 25 odst. 2 zákona v knize podrozvahových účtů až do okamžiku, kdy nejsou již splněny podmínky pro účtování v knize podrozvahových účtů.

ČUS 701

bod 5.5

Významnost informace o skutečnosti, která je předmětem účetnictví je obecně posuzována ve vztahu k jejímu uživateli a možnosti ovlivnění jeho úsudku nebo  rozhodování (§ 19 odst. 6 zákona). Uživatelem se v tomto smyslu rozumí nejen uživatel účetní závěrky sestavované účetní jednotkou, ale též uživatel účetních výkazů sestavených za Českou republiku, příp. za dílčí konsolidační celek státu. Účetní jednotka v tomto případě postupuje buď v souladu s jiným právním předpisem, nebo podle vnitřního předpisu, který stanoví pravidla významnosti, a to například způsobem stanovení procentní hranice, určením jednotlivých druhů účetních případů, případně kombinací obou způsobů.

 

4)    Hranice významnosti pro evidenci jednotlivých druhů účetních případů v podrozvaze pro rok 2010 jsou stanoveny následovně:

a)    finanční plnění (závazek) ze smlouvy či objednávky neinvestičního charakteru které překročí částku 50 000 000 Kč

b)    finanční plnění (závazek) ze smlouvy či objednávky investičního charakteru které překročí částku  50 000 000 Kč

c)    předpokládaná pohledávka převyšující částku 50 000 000 Kč

5)    Účtování a evidence na podrozvaze

a)  v hlavní činnosti

 

Závazek

MD

Dal

finanční plnění do 50 mil. Kč (neinvestice)

Plnění ze smlouvy na základě faktury

5xx

321

321

231

finanční plnění nad 50 mil. Kč (neinvestice)

Evidence podmíněného závazku v podrozvaze v okamžiku  podpisu smlouvy/objednávky

999/972

972/0000

Plnění ze smlouvy na základě faktury

5xx

321

321

231

972/0000

999/972

 

finanční plnění do 50 mil. Kč (investice)

Plnění ze smlouvy na základě faktury

042

321

321

231

finanční plnění nad 50 mil. Kč (investice)

Evidence podmíněného závazku v podrozvaze v okamžiku  podpisu smlouvy/objednávky

999/972

972/0000

Plnění ze smlouvy na základě faktury

042

321

321

231

972/0000

999/972

 

 

Pohledávka

MD

Dal

finanční plnění do 50 mil. Kč (neinvestice)

Plnění ze smlouvy na základě faktury

315

6xx

231

315

finanční plnění nad 50 mil. Kč (neinvestice)

Evidence podmíněné pohledávky v podrozvaze po schválení záměru  usnesením RHMP nebo ZHMP

9xx/0000

999/9xx

Plnění ze smlouvy na základě faktury

315

6xx

231

315

999/9xx

9xx/0000

b)  ve zdaňované činnosti

 

Závazek

MD

Dal

finanční plnění do 50   mil. Kč (neinvestice)

Plnění z podepsané smlouvy na základě faktury

5xx

321

321

241

finanční plnění nad 50 mil. Kč (neinvestice)

Evidence podmíněného závazku v podrozvaze v okamžiku  podpisu smlouvy/objednávky

999 097x

97x 0xxx

Plnění z podepsané smlouvy na základě faktury

5xx

321

321

241

97x 0xxx

999 097x

 

Pohledávka

MD

Dal

finanční plnění do 50 mil. Kč (prodej dlouh. majetku, pronájem a ostatní pohledávky)

Plnění z podepsané smlouvy

311/469

6xx

241

311/469

finanční plnění nad 50 mil. Kč (prodej dlouh. majetku, pronájem a ostatní pohledávky)

Evidence podmíněné pohledávky v podrozvaze po schválení záměru  usnesením RHMP nebo ZHMP

93x 0xxx

999 093x

Plnění z podepsané smlouvy na základě předpisu pohledávky, faktury

311/469

6xx

241

311/469

999 093x

93x 0xxx

6)    Závěr

Z důvodu novelizace vyhlášky 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů a českého účetního standardu č. 701, který je od 1.1.2010 pro účetní jednotky účtující podle výše uvedené vyhlášky závazný, je MHMP povinen  přijmout a řídit se těmito legislativními změnami.

Výše hladiny významnosti pro evidenci v  podrozvaze je dána v souladu se zmocněním Rady HMP k provádění rozpočtových opatření  do výše 50 000 tis. Kč pro jednotlivý případ na základě zákona č.131/2000 Sb. ve znění zákona č.145/2001 Sb. (§68, odst.2, písmeno b).

    Jako podklad k zaúčtování budou sloužit tabulky připojené v příloze této směrnice, které odbor vyplní zvlášť pro hlavní činnost a pro zdaňovanou činnost a bude podepsána příkazcem operace.   

 

Podníněné pohledávky - tabulka

Podmíněné závazky - tabulka

platební poukazy - dočasné řešení po dobu zavádění reformy účetnictví až do rutinního provozu

poukazy - řešení po dobu zavádění reformy

pořizování ORGu do účtového rozvrhu 2010 ve spolupráci s ROZ a UCT

pořizování ORGu do účtového rozvrhu 2010 ve spolupráci s ROZ a UCT

pomocná tabulka nákladů a výnosů ve vztahu k rozpočtovým položkám

pomocná tabulka nákladů a výnosů ve vztahu k rozpočtovým položkám

změna předávání a převzetí účetních dokladů KDF a POU mezi uživateli

Změna předávání a převzetí účetních dokladů KDF a POU mezi uživateli

poměrová kalkulačka

poměrová kalkulačka

Tabulková příloha k Nařízení ředitele MHMP č.22/2007 o oběhu účetních dokladů

Oběh účetních dokladů 2008