ODBOR SLUŽEB MHMP

Zabezpečuje správu movitého a nemovitého majetku včetně správy objektů a vedení dokumentace bezpečnostní ochrany objektů užívaného orgány hl. m. Prahy, uzavírá smlouvy o nájmu, pronájmu, o výpůjčkách nebo podnájmu prostor a zařízení, určených pro potřeby orgánů hl. m. Prahy; uzavírá smlouvy o dodávkách zařízení, materiálu a vybavení pro potřeby orgánů hl. m. Prahy; zajišťuje provoz silničních motorových vozidel Magistrátu, vydává a eviduje parkovací karty Magistrátu, uzavírá smlouvy na provedení stavebně údržbových prací, oprav zařízení a provádění investorské činnosti; vykonává úkoly přímého investora za hl. m. Prahu u akcí hrazených z kapitoly vnitřní správy rozpočtu hl. m. Prahy, pokud vlastní provádění investic nepřevzal odbor OMI; zabezpečuje drobné, údržbové a opravné práce v nemovitostech, které jsou v jeho správě; zlepšuje pracovní prostředí a v tomto směru organizuje a koordinuje práce odborů Magistrátu; zajišťuje provádění inventarizace majetku hl. m. Prahy, organizuje a vykonává úkoly spojené s materiální a technickou zajištěností reprezentačních, pracovních a jiných akcí Magistrátu; zabezpečuje gastronomické služby pro zaměstnance a orgány hl. m. Prahy zabezpečuje úkoly Magistrátu související s agendami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, včetně agendy odškodňování pracovních úrazů.  kontakty na zaměstnance odboru

Činnosti a informace z oddělení
- technicko-ekonomického (TEO)
- provozního (PO)
- sekretariátu SLU (SEK SLU)
- služeb veřejnosti (SV)