Odbor „Kancelář ředitele Magistrátu” - Seznam oddělení

Odbor „Kancelář ředitele Magistrátu” je odborem Magistrátu zřízeným pro zabezpečení výkonu funkce ředitele Magistrátu. Zabezpečuje organizaci a koordinaci činností Magistrátu v oblastech výkonu samostatné a přenesené působnosti včetně oblasti reformy veřejné správy. Spolupracuje s ústředními správními úřady v oblasti editace základního registru osob, koordinuje a metodicky usměrňuje věcně příslušné odbory Magistrátu v této oblasti při připojování dalších agendových informačních systémů k systému základních registrů.

V odboru je organizačně začleněn bezpečnostní ředitel Magistrátu, který zabezpečuje ochranu utajovaných informací, oblast výkonu citlivých činností a oblast nakládání se zvláštními skutečnostmi.

Diskuse - připomínky, návrhy a podněty řediteli MHMP

 

Strategie řízení a rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy do roku 2020
K výše uvedenému dokumentu se můžete vyjádřit prostřednictvím diskuse: Náměty a dotazy - Strategie řízení a rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy do roku 2020

Oddělení organizační a sekretariátu ředitele Magistrátu zabezpečuje sekretářské práce pro ředitele úřadu, vede pracovní programy ředitele úřadu a kontroluje jejich plnění, organizuje porady tajemníků úřadů městských částí hlavního města Prahy, organizuje a připravuje porady ředitele úřadu s řediteli odborů úřadu, připravuje materiály pro jednání ředitele úřadu, zodpovídá po věcné i formální stránce za jejich správnost, připravuje materiály pro jednání ředitele úřadu ve věcech organizačních, dbá na jejich přesnost, úplnost a včasnost, zabezpečuje podklady ředitele úřadu pro jednání Rady hlavního města Prahy a Zastupitelstva hlavního města Prahy včetně evidence úkolů a provádění jejich kontroly, spravuje písemnosti ředitele úřadu.

Dále oddělení organizační a sekretariátu ředitele Magistrátu zabezpečuje organizaci a koordinaci činností Magistrátu v oblastech výkonu samostatné a přenesené působnosti včetně oblasti reformy veřejné správy. Spolupracuje s ústředními správními úřady v oblasti editace základního registru osob, koordinuje a metodicky usměrňuje věcně příslušné odbory Magistrátu v této oblasti při připojování dalších agendových informačních systémů k systému základních registrů.

Oddělení podle pokynů ředitele úřadu vydává koncepční a strategické dokumenty, koordinuje činnosti z nich vyplývající, kontroluje jejich naplňování a zhotovuje zprávy o jejich naplňování řediteli úřadu. Oddělení zabezpečuje také činnosti spojené se systémem řízením kvality. V oddělení je organizačně začleněn bezpečnostní ředitel Magistrátu, který zabezpečuje ochranu utajovaných informací, oblast výkonu citlivých činností a oblast nakládání se zvláštními skutečnostmi.

 

Oddělení interního auditu  je zřízeno k nezávislému a objektivnímu přezkoumávání a vyhodnocování operací a vnitřního kontrolního systému úřadu a pro zabezpečování úkolů interního auditu dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Oddělení interního auditu provádí nezávislou, objektivní, ujišťovací a konzultační činnost, která je zaměřená na zdokonalování procesů úřadu.

Oddělení interního auditu pomáhá úřadu dosahovat jeho cílů tím, že zjišťuje, zda 

  • jsou právní předpisy, přijatá opatření a stanovené postupy v činnosti Magistrátu dodržovány, 
  • jsou rizika vztahující se k činnosti Magistrátu včas rozpoznávána a zda jsou přijímána odpovídající opatření k jejich vyloučení nebo zmírnění, 
  • řídicí kontroly poskytují vedoucímu orgánu veřejné správy spolehlivé a včasné provozní, finanční a jiné informace, 
  • jsou plněna provozní a finanční kritéria,
  • je zavedený vnitřní kontrolní systém dostatečně účinný a reaguje včas na změny ekonomických, právních, provozních a jiných podmínek,
  • dosažené výsledky při plnění rozhodujících úkolů Magistrátu poskytují dostatečné ujištění, že schválené záměry a cíle tohoto orgánu budou splněny.

 

Oddělení krizového managementu - krizovým řízením se v prostředí Magistrátu hlavního města Prahy rozumí souhrn řídících činností orgánů krizového řízení zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik a plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s přípravou na krizové situace a jejich řešením, nebo ochranou kritické infrastruktury.

V praxi to znamená připravenost orgánů krizového řízení hl. m. Prahy na mimořádné události nebo krizové situace, které mohou vzniknout na jejím území. Tyto události mohou vzniknout buď působením přírodních vlivů (např. povodně, sněhové kalamity, rozsáhlé požáry) nebo působením člověka (např. terorismus, narušení dodávek pitné vody, elektřiny, plynu, provozní havárie).

Oddělení krizového managementu metodicky řídí spolupráci a součinnost se všemi subjekty v oblasti krizového řízení, zejména s městskými částmi hlavního města Prahy, odbory Magistrátu, Policií České republiky, Městskou policií hlavního města Prahy,  Hasičským záchranným sborem hlavního města Prahy, se Zdravotnickou záchrannou službou hlavního města Prahy, s Ministerstvem vnitra, Ministerstvem obrany, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem práce a sociálních věcí, Českým telekomunikačním úřadem, se Správou státních hmotných rezerv, složkami integrovaného záchranného systému včetně přípravy a realizace smluvních vztahů z toho vyplývajících.

 

kontakty na zaměstnance oddělení

Oddělení národnostních menšin a cizinců - Zájem Prahy o její národnostní menšiny je trvalý a opírá se nejen o českou a evropskou legislativu upravující prosazování práv národnostních menšin, ale zejména o vědomí, že participace národnostních menšin na společenském, kulturním a v neposlední řadě též politickém životě společnosti je zásadním předpokladem bezkonfliktního a vzájemně obohacujícího soužití. Dne 20. 9. 2016 Rada hlavního města Prahy schválila Koncepci politiky hl. m. Prahy pro oblast národnostních menšin na období 2016 - 2020

 

Dobrovolnictví v prostředí MHMP

Zveřejněno: 20.11.2018 – Admin Administrator
Vytisknout