Postup zpracování e-faktury - KOF

1.1. Zpracování e-faktury

 • Vzhledem k tomu, že legislativa vyžaduje pouze přijetí e-faktur podle evropské normy, ale neukládá povinnost vystavovat e-faktury podle evropské normy, lze v modulu KOF tak jako dosud vystavovat e-faktury pouze podle českého standardu ISDOC.
 • Modul KOF – Kniha odeslaných faktur umožnuje vystavení elektronické faktury ve formátu ISDOC. ISDOC je standard pro elektronickou fakturaci v ČR, který byl vytvořen sdružením ICT Unie. Umožnuje elektronický přenos daňových dokladu mezi vystavovatelem a příjemcem a jejich rychlé zpracování.
 • Technicky se jedná o data ve formátu XML, která mohou (ale nemusí) obsahovat elektronický podpis. Obvykle se jedná o soubor s příponou isdoc. Existuje i varianta isdocx, která k daňovému dokladu umožnuje přibalit i libovolné přílohy – v tom případě se jedná o komprimovaný soubor (ZIP), ve kterém je zabalen soubor isdoc společně s dalšími dokumenty.
 • Pro zobrazení souboru *.isdoc nebo *.isdocx v čitelné podobě je potřeba mít nainstalován prohlížecí program ISDOC Reader (www.isdoc.org). Doklad ve formátu *. isdocx muže být v systému GINIS uživatelem vytvořen a odeslán z libovolného dokladu evidovaného v knize v modulu KOF – Kniha odeslaných faktur.

1.2. Postup zpracování e-faktury v modulu KOF

 • Vyplňte údaje v hlavičce dokladu, pořiďte položky věcného profilu, pokud jde o doplňkové funkcionality vyúčtování záloh, navažte zálohové faktury. Vyplňte řádek rozpisu plateb a účtování, odkud se na vystavený doklad dotahuje bankovní účet vlastní.
 • Před vytvořením souboru elektronické faktury je nutné uvést doklad do stavu Schváleno, čímž se zablokují pro editaci údaje v hlavičce, možnost pořízení položek věcného profilu, manipulace s navázanými zálohami a také řádky v okně Rozpis plateb a účtování. Tak je zajištěno, že údaje vyexportované do souboru ve formátu ISDOC již nebude možné v modulu změnit (nelze měnit již vystavenou fakturu).
 • Schválení proveďte pomocí funkce Schválení dokladu, která je dostupná v detailu dokladu v kontextovém menu na pravé tlačítko myši anebo v menu Činnosti. Stav schválení je indikován zeleným zatržítkem v hlavičce schváleného dokladu: Stisknete volbu Export ISDOC, která je dostupná v detailu dokladu v kontextovém menu na pravé tlačítko myši anebo v menu Činnosti.
 • Údaje z hlavičky dokladu, položek věcného profilu, bankovní účet vlastní z rozpisu atd. se vyexportují do souboru ve formátu ISDOC a příslušný soubor se automaticky připojí k dokladu jako jeho elektronický obraz. Soubor má příponu *.isdocx. Otevřete vytvořený soubor *.isdocx (dvojklikem na ikonu el. obrazu) a proveďte vizuální kontrolu vystavené elektronické faktury. Pro zobrazení obsahu souboru *.isdocx v uživatelsky čitelné podobě musíte mít nainstalovaný program ISDOC Reader. Podepište soubor elektronickým podpisem (pomocí volby Přidat podpis na pravé tlačítko myši na ikoně el. obrazu). Připojení elektronického podpisu není povinné, zajistí však neporušitelnost elektronického souboru.

Postup zpracování e-faktury - KDF

1.1.   Zpracování e-faktury

 • Dodavatelé v České republice aktuálně vystavují elektronické faktury ve formátu ISDOC. ISDOC je standard pro elektronickou fakturaci v ČR, který byl vytvořen sdružením ICT Unie. Umožňuje elektronický přenos daňových dokladů mezi vystavovatelem a příjemcem a jejich rychlé zpracování.
 • Technicky se jedná o data ve formátu XML, která mohou (ale nemusí) obsahovat elektronický podpis. Obvykle se jedná o soubor s příponou isdoc. Existuje i varianta isdocx, která k daňovému dokladu umožňuje přibalit i libovolné přílohy - v tom případě se jedná o komprimovaný soubor (ZIP), ve kterém je zabalen soubor isdoc společně s dalšími dokumenty.
 • Pro zobrazení souboru *.isdoc nebo *.isdocx v čitelné podobě je potřeba mít nainstalován volně dostupný prohlížecí program ISDOC Reader (www.isdoc.org).
 • Doklad ve formátu *.isdoc nebo *.isdocx může být v systému GINIS uživatelem podán a zaevidován přímo do knihy v modulu KDF - Kniha došlých faktur anebo může být zaevidován v některém z modulů spisové služby (např. POD - Podatelna) a potom předán nebo přidělen uživateli, který si doklad v modulu KDF převezme, zaeviduje ho do knihy a dále zpracuje.
 • Elektronické faktury v syntaxi UBL a UN/CEFACT se v České republice v současné době v praxi nevyskytují. Technicky se opět jedná o strukturovaná data ve formátu XML, soubor má příponu xml. To, že se jedná o elektronickou fakturu v příslušné syntaxi, je uvedeno až uvnitř souboru. Pro faktury UBL a UN/CEFACT zatím není k dispozici volně dostupný prohlížeč umožňující uživatelsky čitelný náhled na data v XML souboru (obdoba programu ISDOC Reader).

1.2.   Postup zpracování e-faktury v modulu KDF

 • K podanému dokladu se vloží jako elektronický obraz soubor elektronické faktury (ve formátu *.isdoc nebo *.isdocx, případně *.xml).
 • Volba Import eFaktury, která je dostupná v detailu dokladu v kontextovém menu na pravé tlačítko myši anebo v menu Činnosti program z elektronického obrazu (XML souboru) vytěží dostupné údaje a na základě nich určí typ dokladu, vyplní položky věcného profilu a vybrané údaje v hlavičce (částku, externí subjekt, platební údaje, datum splatnosti, datum zdanitelného plnění, rekapitulaci DPH atd.). Externí subjekt na dokladu se buď vybere z kartotéky (pokud tam je nalezen odpovídající záznam) anebo se do kartotéky automaticky založí nový externí subjekt. Rekapitulace DPH se odvozuje z položek na dokladu. Případné přílohy obsažené v souboru formátu *.isdocx se uloží jako elektronické přílohy dokladu.
 • Pokud jsou vyplněné všechny povinné údaje v hlavičce, doklad se rovnou zaeviduje. Pokud některé povinné údaje chybí, musí je uživatel doplnit a doklad zaevidovat ručně.
 •     Pokud se jedná o fakturu vystavenou ve formátu ISDOC a je nainstalován program ISDOC Reader, lze si elektronický obraz otevřít v čitelné podobě a prohlédnout si náhled na fakturu a příslušnou XML dávku. V praxi se někdy stává, že údaje přenášené v souboru *.isdoc nebo *.isdocx neodpovídají standardu ISDOC. Proto je třeba vždy zkontrolovat, zda se údaje z XML dávky načetly správně a zda zaevidovaný doklad odpovídá doručené faktuře (náhledu v programu ISDOC Reader).
 • Pro faktury UBL a UN/CEFACT zatím není k dispozici volně dostupný prohlížeč umožňující uživatelsky čitelný náhled na data v XML souboru.

1.3.   Převzetí e-faktury ze SSL a evidence do knihy KDF

 • Doklad ve formátu *.isdoc nebo *.isdocx nebo *.xml může být zaevidován také v některém z modulů spisové služby (např. POD - Podatelna) a potom předán nebo přidělen ke zpracování uživateli modulu KDF.
 • Předaný doklad může uživatel zaevidovat do vybrané knihy KDF v okně Dokumenty ke zpracování. Přidělený doklad se musí nejdřív převzít v okně Dokumenty k převzetí a teprve poté ho lze v okně Dokumenty ke zpracování zaevidovat do vybrané knihy KDF.
 • Dalším krokem je vyhledání dokladu v okně Dokumenty ke zpracování, přepnutí se do správné knihy a stisknutí tlačítka Evidence. Tím se provede podání dokladu do aktuálně vybrané knihy.
 • Pokud je elektronický obraz dokladu eFaktura ve formátu *.isdoc nebo *.isdocx nebo *.xml, zobrazí se upozornění pro uživatele a na dokladu se zpřístupní volba Import eFaktury.
 • Další postup je stejný jako při podání dokladu přímo v modulu KDF, tj. program se pokusí vytěžit z el. souboru dostupné údaje. Přitom se upřesní, případně přepíšou údaje zadané v SSL (např. typ dokladu, popis, externí subjekt).

Metodika vedení daňové evidence a účtování o dani z přidané hodnoty

Metodika vedení daňové evidence a účtování o dani z přidané hodnoty

Metodika PAP 2020

Metodika PAP 2020

Metodika RO 2020

Metodika RO 2020

Metodika PO 2020

Metodika PO 2020

Metodika PO 2019

Metodika PO 2019

Metodika RO 2019

Metodika RO 2019

Metodika PAP 2019

Metodika PAP 20189

Metodika vedení daňové evidence a účtování o dani z přidané hodnoty

Článek ke stažení zde.

Metodika RO 2018

Metodika RO 2018

Metodika PO 2018

Metodika PO 2018

Metodika PAP 2018

Metodika PAP 2018

Metodika PAP

Metodika ke stažení ZDE

Metodika RO

Metodika ke stažení ZDE

Metodika PO

Metodika ke stažení ZDE

Metodika účtování EU, ESI

Odkaz na metodiku ZDE

Finanční toky

 

 

Metodika účtování OPPPR

Odkaz na metodiku ZDE

Příloha č.1: Metodika účtování OPPPR

Finanční toky

Metodika zpracování účetnictví a rozpočtu

Rozpočtová oblast ZDE

Příspěvková oblast ZDE

Změna v metodice účetnictví - číslování zahraničních partnerů

V Metodice účetnictví pro vedení pomocného analytického přehledu pro rok 2015 dochází k následující změně v číslování zahraničních partnerů:

        Starý kód Nový kód

 Německo 

  DE   

  555

  781   

 Nizozemí

 NL

 666

 782

 Venezuela

 VE

 777

 783

Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu

Metodika v rozpočtové oblasti ke stažení ZDE

Metodika v příspěvkové oblasti ke stažení ZDE

Metodika zpracování účetnictví a rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy

Dokument PDF umístěný na tomto odkazu obsahuje (nebo může obsahovat) informace, které jsou chráněny autorskými právy.
Dokument (nebo jeho části) nesmí být upravován, kopírován a ani žádnou formou reprodukován bez předchozího písemného souhlasu společnosti GORDIC® spol. s r.o.

Odkaz na dokument zde

Doplňky k metodice k nahlédnutí zde

Metodika zpracování účetnictví a rozpočtu v rozpočtové oblasti hlavního města Prahy

Dokument PDF umístěný na tomto odkazu obsahuje (nebo může obsahovat) informace, které jsou chráněny autorskými právy.
Dokument (nebo jeho části) nesmí být upravován, kopírován a ani žádnou formou reprodukován bez předchozího písemného souhlasu společnosti GORDIC® spol. s r.o.

Odkaz na dokument zde

Doplňky k metodice k nahlédnutí zde

Změna metodiky zpracování účetnictví a rozpočtu (PO)

Metodika v příspěvkové oblasti


Změna

Změna metodiky zpracování účetnictví a rozpočtu (RO)

Metodika v rozpočtové oblasti


Změna

Aktualizovaný oběh dokladů platný od 1.1.2013

Oběh dokladů ke stažení ZDE

Metodika zpracování účetnictví a rozpočtu [PO]

Dokument ke stažení ZDE

Metodika zpracování účetnictví a rozpočtu [RO]

Dokument ke stažení ZDE

Aktualizace metodiky tvorby PAP

odkaz na web ministerstva financí

Pomocný analytický přehled v.1.09

PAP 1012 (v.1.09)

Pomocný analytický přehled - školení

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

 

 v rámci reformy veřejných financí jsou od 1/1/2012 vybrané účetní jednotky povinné vykazovat v účetnictví údaje pro tzv. Pomocný analytický přehled „PAP“ z důvodu vysokého zadlužení státu (údaje dle metodiky ESA 95 nařízené MF a ČSÚ od EU).

 

Z tohoto důvodu jsou prováděny ve stávajícím ekonomickém SW Ginis přípravy pro takto vedenou evidenci. Ke každému účetnímu zápisu budou připojeny zhruba čtyři údaje (vazba na řádek výkazu PAP - analytické členění, druh pohybu, partner aktiv/pasiv, partner transakce a to v různé kombinaci). Tyto uvedené údaje musí být jednoznačně spojeny s účetním zápisem a odbor UCT MHMP ručí při výstupu do celostátního systému účetních informací státu (CSÚIS) za jejich úplnost.

 

Na základě stávajícího oběhu dokladů na MHMP, který určuje pohyb dokladů při vzniku hospodářských operací, které jsou předmětem účetnictví  je jednoznačně dané, že údaje pro PAP je nutné zadat při zadávání prvotního dokladu. Z evidence uživatelů Ginis

byli vybráni ti zaměstnanci Vašeho odboru, kteří s ekonomickými doklady pracují a jsou dle přiloženého seznamu objednáni na školení k metodice doplňování údajů PAP v rámci pořizování dokladů.

 

Tímto Vás žádám o umožnění jejich účasti na školení, informace o skupinách pro školení je na intranetu MHMP.

 

Počet a rozsah školení je omezen z důvodu nutnosti proškolení velkého počtu uživatelů v rámci celého hl. města Prahy.

Školení navazuje na obecnou informaci, která byla prezentována na semináři 19/12/2011.

S přátelským pozdravem

 

Ing. Jarmila Melkesová v. r.

ředitelka odboru UCT

 

 

Školení skupina-A

Školení skupina-B

Školení skupina-C

Školení skupina-D

Školení skupina-E

Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti

metodika příspěvkové oblasti

Metodika zpracování účetnictví a rozpočtu v rozpočtové oblasti

metodika rozpočtové oblasti

Metodika evidence účtů a účtování pro finanční mechanismy EHP/Norska

Metodika evidence účtů a účtování pro finanční mechanismy EHP/Norska

Metodický pokyn pro oběh dokladů v modulu SML

METODICKÝ POKYN PRO OBĚH DOKLADŮ v modulu SML pro rok 2011

metodika zpracování účetnictví a fin. plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy

metodika příspěvkové

metodika zpracování účetnictví a rozpočtu v rozpočtové oblasti hlavního města Prahy

metodika rozpočtové