Prezentace

zpět

Prezentace k poskytování informací pro MHMP (právní stav k 6. 11. 2017):

Autor: JUDr. Adam Furek, zástupce ředitele Odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra


Pokud Vám zde cokoli chybí, neváhejte se na nás obrátit se svým požadavkem, nápadem či námětem.

Mgr. Tereza Koláčková, právnička RED MHMP, l. 2766

Stanoviska MV ČR

zpět

Stanoviska Ministerstva vnitra:

  • Nahlížení do základních registrů při vyřizování žádostí o poskytnutí informace - stanovisko Ministerstva vnitra ze dne 8. 6. 2018, vypořádává se s otázkou možnosti nahlížení do základního registru obyvatel při vyřizování žádostí o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve vztahu k možnosti výzvy k doplnění podle § 14 odst. 5 písm. a) tohoto zákona
  • Právo člena zastupitelstva obce na informace - stanovisko Ministerstva vnitra z 13. 4. 2016, pojednává o obsahu práva člena zastupitelstva na informace, řeší vztah mezi právem na informace podle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, lhůty, možnost požadovat po členovi zastupitelstva úhradu nákladů za poskytnutí informace, atd.
  • Počátek lhůty pro nové vyřízení žádosti o poskytnutí informace po rozhodnutí nadřízeným orgánem  - stanovisko Ministerstva vnitra z 6. 1. 2017, podle něhož po zrušení rozhodnutí povinného subjektu nadřízeným orgánem na základě odvolání počíná běžet lhůta pro nové vyřízení žádosti o poskytnutí informace okamžikem nabytí právní moci rozhodnutí nadřízeného orgánu
  • Způsob anonymizace osobních údajů při zveřejňování poskytnuté informace - stanovisko Ministerstva vnitra z 17. 8. 2017, které se věnuje problematice anonymizace (znečitelnění/začernění) údajů fyzických i právnických osob obsažených v poskytnutí informace, která musí být v souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zveřejněna na internetových stránkách povinného subjektu 

Pokud Vám zde cokoli chybí, neváhejte se na nás obrátit se svým požadavkem, nápadem či námětem.

Mgr. Tereza Koláčková, právnička RED MHMP, l. 2766

Metodické materiály, návody a další

zpět

AKTUÁLNĚ:

Metodická doporučení Ministerstva vnitra:


Metodická doporučení k poskytování informací o platech

  • K procesním aspektům "platového "rozsudku NSS z 22. 10. 2014 je dokument zpracovaný Ministerstvem vnitra, který se věnuje problematice poskytování informací o platech a odměnách zaměstnanců zejména z pohledu Ministerstva vnitra jako nadřízeného orgánu. Pozn.: platový nález Ústavního soudu ze 17. 10. 2017 vyvrací závěry uvedené v rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 10. 2014

Návody:

Ostatní:


Pokud Vám zde cokoli chybí, neváhejte se na nás obrátit se svým požadavkem, nápadem či námětem.

Mgr. Tereza Koláčková, právnička RED MHMP, l. 2766

Komentáře k zákonu o svobodném přístupu k informacím

zpět

Na této stránce naleznete seznam vydaných komentářů k zákonu o svobodném přístupu k informacím

  • Nejnovější komentář od nakladatelství Wolters Kluwer - právní stav k 1. 9. 2019
Jelínková, J., Tuháček, M., Zákon o svobodném přístupu k informacím: Praktický komentář. 1. vydání. Wolters Kluwer a. s., 284 stran. Dostupné v ASPI -ZDE-
  • Rozsáhlý kvalitní komentář od nakladatelství C. H. Beck - právní stav k 31. 10. 2015

Furek, A., Rothanzl, L., Jirovec, T., Zákon o svobodném přístupu k informacím. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, 1256 stran.
  • Komentář od zaniklého nakladatelství Linde (v mnohém na něj navazuje výše uvedený komentář z roku 2016 od nakladatelství C. H. Beck), stále ve velké míře použitelný

  • Furek, A., Rothanzl, L., Zákon o svobodném přístupu k informacím a související předpisy. Komentář. 2. aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Linde, 2012, 1032 stran.


Pokud Vám zde cokoli chybí, neváhejte se na nás obrátit se svým požadavkem, nápadem či námětem.

Mgr. Tereza Koláčková, právnička RED MHMP, l. 2766