Prázdninová „upíří“ statistika

 

Milé kolegyně, milí kolegové,

tentokrát jsme si dovolili představit a vyzdvihnout jeden mimořádný příběh k zamyšlení.

Když jsme dopisem ředitelky MHMP oslovili městské části hlavního města Prahy a naše příspěvkové organizace k možnosti zapojit se do kampaně zaměřené na oslovení a získání dárců krve a kostní dřeně, tak jedna z prvních odpovědí přišla z Gymnázia Arabská, námi zřizované střední školy.

Jakmile se kampaň Až na dřeň rozběhla, někteří učitelé tohoto gymnázia se v rámci kampaně přihlásili a šli společně s námi darovat krev. Tento počin však na škole nezůstal bez povšimnutí. Skupina studentů se chtěla dovědět více a po zjištění podmínek darování krve se studenti začali houfně hlásit. Dosud šlo společně s námi 15 z nich dobrovolně darovat krev a dalších cca 40 o tom uvažuje. I díky této mimořádné solidaritě a spontánnosti nám studenti Gymnázia Arabská ukázali, že dnešní mladá generace není „ztracená“…

A co Vy?

Jste ochotni někomu darovat svou krev či se dokonce s někým podělit o Vaši kostní dřeň?

Již 84 ze 133 přihlášených zájemců svou krev darovalo (dva z nich darovali již dvakrát!).

A již 2533 zájemců se nechalo zapsat do registru dárců kostní dřeně.

VŠEM VELMI DĚKUJEME!

 

Milé kolegyně, milí kolegové,

je-li Vám od 18 do 65 let věku a jste zdravá/ý, pojďte darovat krev s námi! Je-li Vám více než 18 a ještě jste neoslavili 41. narozeniny a jste zdravá/ý, nechte se zapsat do registru dárců kostní dřeně s námi!

Možná Vám pro rozhodnutí udělat tento krok pomohou příběhy těch, kteří už takto pomohli a pomáhají… více zjistíte v publikaci ke kampani Až na dřeň.

A propos, třeba právě Vy můžete být součástí příští „upíří“ statistiky. :-)

Staňte se Úředníkem až na dřeň s námi!

On-line dotazník k registraci do kampaně Až na dřeň

 

 

Systém řízení kvality a systém řízení rizik v prostředí MHMP

 

Systém řízení kvality v prostředí Magistrátu hlavního města Prahy  obrázek CAF
Posláním Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen "Magistrátu") je poskytovat veřejné služby, jež vedou ke spokojenosti klientů a všestrannému rozvoji hlavního města Prahy. Abychom se mohli považovat za moderní a efektivní úřad 21. století, musíme klást důraz rovněž na kvalitu poskytovaných služeb.
Základní platformou systému řízení kvality v prostředí Magistrátu je model CAF. Jedná se o model systému hodnocení kvality založený na sebehodnocení, který se nejvíce využívá ve veřejné správě. Má devět kritérií, kterými jsou: 
   
  • kritérium 1: Vedení
  • kritérium 2: Strategie a plánování
  • kritérium 3: Zaměstnanci
  • kritérium 4: Partnerství a zdroje
  • kritérium 5: Procesy

 

  • kritérium 6: Občané/zákazníci - výsledky
  • kritérium 7: Zaměstnanci - výsledky
  • kritérium 8: Společenská odpovědnost - výsledky
  • kritérium 9: Klíčové výsledky výkonnosti

Aby bylo možné sebehodnotící zprávu zpracovat, je ustavena pracovní skupina, ve které jsou zastoupeni zástupci odborů Magistrátu. Po zpracování sebehodnotící zprávy je zpracován akční plán, jehož naplnění povede ke zlepšování poskytovaných služeb v rámci celého Magistrátu, a to prostřednictvím návrhů a realizací preventivních či nápravných opatření. Podpůrnými pilíři v rámci systému řízení kvality v prostředí Magistrátu jsou:

 1.  Metodika řízení kvality v prostředí MHMP
 2.  Kontrolní mechanismy
 3.  Benchmarking
 4.  Mystery shopping
 5.  Průzkumy spokojenosti
 6.  Podněty zaměstnanců Magistrátu

Dokumenty Magistrátu související se systémem řízení kvality v prostředí Magistrátu: 

 

Dokumenty ke kvalitě ve veřejné správě

jedná se především o dokumenty zpracované a předkládané nadřízenými orgány:

 

Systém řízení rizik v prostředí Magistrátu

Riziko je v prostředí Magistrátu chápáno jako pravděpodobná událost nebo jev s negativním dopadem na aktiva Magistrátu nebo na dosahování cílů Magistrátu. Riziko znamená hrozbu, potencionální problém, možnost selhání, neúspěchu a finanční škody. Zavedení systému řízení rizik je stanoveno zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole a zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti).

Zavedení systému řízení rizik v prostředí Magistrátu umožní předcházet případným selháním a škodám na aktivech Magistrátu, a pokud taková událost nastane, přijatá opatření k řízení rizik umožní minimalizovat škody. Níže uvedené nařízení je rovněž návodem jak identifikovat a vyhodnotit jednotlivá rizika na odborech.