Jednací řád komisí Rady hlavního města Prahy

  čl. 1  

1) Komise Rady hlavního města Prahy (dále jen „komise") je iniciativním a poradním orgánem Rady hlavního města Prahy (dále jen "Rada").  

2) Komise se skládá z předsedy a dalších členů, které jmenuje a odvolává Rada. Administrativní činnost komise zabezpečuje tajemník komise, kterého jmenuje a odvolává Rada.

3) Komise je ze své činnosti odpovědná Radě.

4) Rada stanoví náplň činnosti komise, ukládá jí úkoly a projednává stanoviska a náměty komise. 

  

  čl. 2  

1) Komise se schází podle potřeby. 

2) Komisi svolává předseda komise a určuje místo, čas a pořad   jednání komise. 

3) Činnost komise řídí předseda komise. V jeho nepřítomnosti řídí komisi jiný člen komise pověřený předsedou. 

4) Nemůže-li se člen zúčastnit jednání komise, oznámí to předem předsedovi komise.

5) Jednání komise je neveřejné. 

6) Jednání komise se zúčastňují její členové. Jejich členství je nezastupitelné. Komise si může přizvat na jednání další odborníky. Jednání komise se zúčastňují s hlasem poRadním.  O účasti přizvaných osob na jednání komise rozhodují její členové hlasováním. 

7) Komise jedná zpravidla na základě písemných podkladů, které předkládají členové komise. 

8) O účasti na jednání komise se pořídí prezenční listina  s vlastnoručním podpisem každého účastníka. Prezenční listina  tvoří přílohu zápisu z jednání komise. 

  

 

čl. 3  

1) Komise je způsobilá se usnášet, jestliže je přítomna  nadpoloviční většina všech jejích členů. Usnáší se většinou hlasů všech svých členů. 

2) O každém zasedání pořizuje tajemník komise zápis, který podepisuje předseda komise. 

3)  Zápis obdrží všichni členové komise. Nejpozději do 7 dnů po skončení jednání komise musí být zápis předán odboru „Kancelář primátora“ MHMP.

4)  Odbor „Kancelář primátora“ MHMP zveřejní zápisy předané mu podle odstavce 3 způsobem umožňujícím dálkový přístup.

  

  čl. 4  

1) Tímto jednacím řádem se ruší jednací řád komisí Rady ZHMP schváleným usnesením Rady ZHMP č. 199 ze dne 14. 2. 1995.

2) Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem

Zveřejněno: 07.02.2012 – Admin Administrator, OPR
Vytisknout