Příprava ročního plánu interního auditu na období roku 2021

Oddělení interního auditu informuje zaměstnance MHMP, že v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o finanční kontrole, jeho prováděcí vyhláškou a v souladu s příslušnými nařízeními ředitele MHMP připravuje Roční plán interního auditu na období roku 2021.

Vzhledem k tomu, že plánování činnosti oddělení interního auditu MHMP má být v souladu se stanovenými cíli, úkoly a potřebami Magistrátu hl. m. Prahy a v neposlední řadě má být rovněž založeno na objektivním hodnocení rizik, si Vás dovoluji požádat o předložení návrhů témat auditů vhodných k provedení v MHMP v příštím roce. Své návrhy prosím předkládejte oddělení interního auditu do 31.10.2020.

Pověření pro výkon funkce k řídicí kontrole a podpisové vzory

Oddělení interního auditu upozorňuje jednotlivé odbory MHMP, že k 31.12.2017 skončilo přechodné období, po které všechna doposud vydaná pověření pro výkon funkce pověřeného příkazce operace, pověřeného správce rozpočtu a pověřeného hlavního účetního k řídicí kontrole a podpisové vzory zůstávaly v platnosti po dobu 12 měsíců od nabytí účinnosti NŘ č. 15/2016, kterým se mění nařízení ředitele Magistrátu hlavního města Prahy č. 10/2008, k zajištění fungování vnitřního kontrolního systému Magistrátu hlavního města Prahy podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Od 1.1.2018 je nutné mít příslušné pověření včetně podpisového vzoru na formuláři, který je přílohou č. 1 NŘ č. 15/2016.

Roční plán interního auditu na období roku 2018

Oddělení interního auditu informuje zaměstnance MHMP, že v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o finanční kontrole, jeho prováděcí vyhláškou a v souladu s příslušnými nařízeními ředitele MHMP připravuje Roční plán interního auditu na období roku 2018.

Vzhledem k tomu, že plánování činnosti oddělení interního auditu MHMP má být v souladu se stanovenými cíli, úkoly a potřebami Magistrátu hl. m. Prahy a v neposlední řadě má být rovněž založeno na objektivním hodnocení rizik, si Vás dovoluji požádat o předložení návrhů témat auditů vhodných k provedení v MHMP v příštím roce. Své návrhy prosím předkládejte oddělení interního auditu do 20.11.2017.

Kontakty na zaměstnance odd. interního auditu

zpět

 

vedoucí oddělení
interního auditu

Ing. Tomáš Domecký

Palác Adria 
kanc. 262

tel.    236 00 2645

Tomas.Domecky@praha.eu

mob. 731 644 856

interní auditor

Mgr. Roman Lang

Palác Adria 
kanc. 263

tel.    236 00 2675

Roman.Lang@praha.eu

 

interní auditorka

Ing. Janka Linhartová

Palác Adria 
kanc. 264

tel.    236 00 2616

Janka.Linhartova@praha.eu

mob. 778 719 389

interní auditor

Ing. Jan Popelář

Palác Adria 
kanc. 263

tel.    236 00 2632

Jan.Popelar@praha.eu

mob. 734 360 640

interní auditorka

Ing. Věra Marhulová

Palác Adria 
kanc. 263

tel.    236 00 4372

Vera.Marhulova@praha.eu

 

interní auditorka

Bc. Simona Malínská

Palác Adria 
kanc. 264

tel.    236 00 3104

Simona.Malinska@praha.eu

 

interní auditorka

Ing. Marie Nováková, MBA

Palác Adria 
kanc. 264

tel.    236 00 4430

Marie.Novakova@praha.eu

 

  zpět

Úvodní slovo k internímu auditu

 Interní audit je podle definice zahrnuté v Rámci pro profesionální praxi interního auditu nezávislá, objektivní, ujišťovací a konzultační činnost zaměřená na přidávání hodnoty a zdokonalování procesů v organizaci. Interní audit pomáhá organizaci dosahovat jejích cílů tím, že přináší systematický metodický přístup k hodnocení a zlepšování efektivnosti řízení rizik, řídících a kontrolních procesů a správy a řízení organizace.