Základní informace o Archivu hlavního města Prahy

novostav.jpgArchiv hlavního města Prahy je jedna z nejstarších archivních institucí v České republice.  Jeho posláním je shromažďovat a uchovávat historické dokumenty úřední i neúřední povahy, které podávají svědectví o minulosti naší metropole od středověkých počátků městského života až po práh současnosti.

Archiv hlavního města Prahy, který je organizačně začleněný do Magistrátu hlavního města Prahy jako jeden z jeho odborů, vykonává činnosti archivu územního samosprávného celku podle zákona č. 499/2004, o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Archivní fondy čítají v současné době přibližně 23 000 běžných metrů archiválií v analogové a 234 215 MB v digitální podobě a 4 000 běžných metrů knih, novin a časopisů. Archiv dohlíží na vyřazování (skartaci) písemností vzniklých z činnosti orgánů Hlavního města Prahy, pražských městských částí a jimi zřizovaných organizací a zařízení. Dále shromažďuje archiválie podle územní nebo věcné příslušnosti za účelem jejich trvalého a bezpečného uchování, odborného zpracování a zpřístupňování pro vědecké, správní, hospodářské a kulturní využití. Více informací na internetových stránkách Archivu hlavního města Prahy - www.ahmp.cz.

Jak bádat v Archivu hlavního města Prahy

Archiv hlavního města Prahy vydává na požádání výpisy, opisy, potvrzení a historické rešerše z těchto druhů dokumentů:

  • farních matrik
  • živnostenských rejstříků
  • soudních spisů (majetkoprávní a trestněprávní záležitost)
  • potvrzení o zaměstnání a o příjmech
  • osvědčení o státním občanství
  • školních a učňovských matrik (vzdělání a vyučení) - fond dočasně uzavřen
Archiv hlavního města Prahy zároveň zpřístupňuje zpracované archiválie (tj. ty, které jsou odborně uspořádané a k nimž existuje schválená archivní pomůcka, např. inventář) k prezenčnímu studiu do archivní studovny, která se nachází v sídle archivu v Praze 4, Archivní 6. Pokud máte o studium archiválií zájem, navštivte prosíme studovnu v úředních hodinách. Zde vyhledáte v inventáři, zda archiválie existuje a je-li dle vyhlášky Archivní správy o využívání archiválií přístupná. Pokud ano, můžete si ji objednat k prezenčnímu studiu. Výpůjční lhůty se pohybují v závislosti na dostupnosti konkrétní archiválie mezi 3-14 dny. Upozorňujeme Vás, že archivní materiál nelze vyhledávat na počkání ani jej nelze půjčovat mimo studovnu. Pokud to povaha archiválie dovoluje, můžete si na místě nechat zhotovit její kopii.

Veškeré návštěvy ve studovně AHMP jsou možné pouze po předchozím telefonickém objednání (linka 4012). Objednávky rešerší se nepřijímají v žádném případě e-mailem.

Úřední hodiny, příp aktuální omezení provozu a další poskytované služby jsou k dispozici na Internetových stránkách Archivu www.ahmp.cz.