Metodické doporučení Ministerstva vnitra k aplikaci vybraných ustanovení zákona č. 106/1999 Sb. po novele provedené zákonem č. 111/2019 Sb.

Obsahuje podrobné informace a odpovídá na časté dotazy ke všem podstatným změnám provedeným novelou InfZ, jako jsou Informační příkaz, nová působnost ÚOOÚ v oblasti práva na informace, doplnění nových důvodů pro neposkytnutí informace a modifikace důvodů ostatních.

Plné znění Metodického doporučení naleznete ZDE a také v sekci Literatura.

Novela zákona o svobodném přístupu k informacím

Ve Sbírce zákonů vyšel dne 24. 4. 2019 zákon č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů

Novela je účinná od 24. 4. 2019, pouze § 16, 16a, 16b a § 20 jsou účinné v novelizovaném znění od 1. 1. 2020.

Znění zákona o svobodném přístupu k informacím s vyznačenými změnami ve formátu Word naleznete ke stažení ZDE.

Nejdůležitější změny pro MHMP:

  • § 8 odst. 2 InfZ - Do zákona přesunuta úprava poskytování informací o veřejné osobě, funkcionáři nebo zaměstnanci veřejné správy (původně § 5 odst. 2 písm. f) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, který byl zrušen zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů)
  • § 16 odst. 4 InfZ - INFORMAČNÍ PŘÍKAZ: Pokud nadřízený orgán při rozhodování o odvolání neshledá důvody pro odmítnutí žádosti, zruší rozhodnutí povinného subjektu nebo jeho část a řízení v tomto rozsahu zastaví. Současně přikáže povinnému subjektu požadovanou informaci žadateli poskytnout v max. 15denní lhůtě od doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu. Poskytnutí informace povinným subjektem lze exekučně vykonat
  • § 16a odst. 6 písm. b) InfZ - obdobná úprava jako v § 16 odst. 4 (tzn. INFORMAČNÍ PŘÍKAZ) se uplatní také v rozhodování o stížnosti
  • § 16a odst. 7 písm. b) InfZ - obdobná úprava jako v § 16 odst. 4 (tzn. INFORMAČNÍ PŘÍKAZ) se uplatní také v rozhodování o stížnosti na výši úhrady za poskytnutí informace
  • § 16b InfZ - nová úprava pravomoci ÚOOÚ k rozhodování v přezkumném řízení a k opatřením proti nečinnosti

Stanovisko Ministerstva vnitra

zpět

Stanovisko Ministerstva vnitra ze dne 8. 6. 2018 k problematice nahlížení do základního registru obyvatel při vyřizování žádostí o poskytnutí informace podle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Ministerstvo vnitra v něm podrobně rozebírá možnost nahlížení do ZR a za jakých podmínek lze tento postup ze strany MHMP použít, ať už ve vztahu k žadateli či k dotčeným osobám.

Ke stažení ZDE.